Polityka Zrównoważonego Rozwoju

Zielona fabrykaMisja Rigips nawiązuje do zrównoważonego budownictwa, poprawiającego

codzienne życie poprzez dostarczanie innowacyjnych i przyjaznych rozwiązań.

Naszą Wizją jest osiągnięcie sukces dzięki zaangażowaniu zintegrowanych zespołów poprzez współpracę opartą na zaufaniu. Dzięki temu, że przewidujemy potrzeby naszych klientów, zapewniamy im dostępną ofertę pełnej gamy rozwiązań. Rozwijamy się wraz z naszymi dostawcami. Utrzymujemy i rozwijamy długoterminowe i silne współprace. Stale promujemy innowacyjne, przyjazne dla środowiska rozwiązania, które pozwalają naszym partnerom i nam na wdrażanie gospodarki o obiegu zamkniętym. Gwarantujemy naszym Interesariuszom bezpieczeństwo, zrównoważony rozwój i rentowność.

Realizując strategię firmy postawiliśmy sobie za cel rozwijanie technologii budownictwa opartego na nowoczesnych, zdrowych, poprawiających komfort życia i przyjaznych środowisku rozwiązaniach. Jednocześnie zobowiązaliśmy się do prowadzenia naszego biznesu w sposób bezpieczny dla pracowników, dokładając wszelkich starań, aby chronić środowisko naturalne i wykorzystywać zasoby w sposób zrównoważony.  Nasze procesy produkcyjne, logistyczne, marketingowe i sprzedażowe oparte są na nowoczesnych rozwiązaniach, w których wykorzystujemy technologie, które w perspektywie kolejnych lat doprowadzą nas do zeroemisyjnej produkcji w obiegu zamkniętym.

Nasze cele realizujemy dzięki silnym, dobrze wyszkolonym i profesjonalnym zespołom pracowników. Bezustannie dbamy o ich rozwój i dobre samopoczucie na stanowiskach pracy. Systemy szkoleń, spotkania Zarządu z pracownikami oraz liczne projekty, dzięki którym nasi pracownicy mogą się realizować zawodowo to podstawowe narzędzia stosowane w motywowaniu naszej kadry. Poziom zaangażowania naszych pracowników badamy organizowanym na skalę całej Grupy Saint-Gobain badaniom.

Nasza Polityka Zrównoważonego Rozwoju uwzględnia kwestie społeczne i propagowanie postępu poprzez wspieranie osób i organizacji oraz przeciwdziałanie ubóstwu i wykorzystywaniu słabszych. Cel ten realizujemy dzięki wdrożonym standardom Grupy Saint-Gobain oraz poprzez społeczną i charytatywną działalność lokalną.

Maciej Kuczyński

Dyrektor Operacyjny

Polityka Wykorzystania Zasobów

Pozyskiwany surowiecNasza działalność opiera się na wykorzystywaniu zasobów naturalnych w całych łańcuchu dostaw.

Wydobywamy gips naturalny oraz inne surowce służące do wytwarzania naszych produktów, zużywam wodę oraz energię, nasz transport zużywa paliwa, wytwarzamy odpady.

Zgodnie z wdrożoną Polityką Wykorzystania Zasobów dbamy o racjonale korzystanie z zasobów, przez co rozumiemy utrzymanie nienaruszonego poziomu bioróżnorodności w środowiskach, w które ingerujemy.

W celu spełnienia powziętego zobowiązania postawiliśmy sobie konkretne cele:

1. Zużycie surowców w ilości niezbędnej do produkcji.

W celu zagwarantowania zużycia surowców w ilości niezbędnej do wyprodukowania wyrobów o satysfakcjonującej naszych klientów jakości wszystkie nasze receptury opracowywane są w precyzyjny sposób, a urządzenia dozujące są stale monitorowane i utrzymywane w pełnej sprawności. Zespół naszych technologów bezustannie pracuje nad udoskonalaniem receptur, tak by minimalizować zużycie surowców.

2. Redukcja zużycia wody i produkty oszczędzające wodę

Jednym z istotnych surowców wykorzystywanych na potrzeby naszej działalności jest woda. Ilość zużywanej wody do produkcji jest ważnym parametrem, monitorowanym w sposób ciągły. Corocznie wyznaczamy sobie cele związane z redukcją zużycia wody oraz inicjujemy projekty pozwalające na realizację tych celów.

Technologia montażu ściany z płyt gipsowo-kartonowych, zwana potocznie systemem suchej zabudowy, w ogóle nie wymaga użycia wody. Dlatego uważamy, że nasze produkty ułatwiają ludziom oszczędzanie tych cennych i niezbędnych do życia na Ziemi zasobów.

3. Zrównoważony rozwój energetyczny

W naszym zakładzie zostały wdrożone narzędzia i systemy, dzięki którym sukcesywnie od wielu już lat redukujemy zużycie energii w przeliczeniu na jednostkę wyprodukowanych produktów gotowych.

Kolejnym wyzwaniem, jakie stoi przed nami to zastąpienie nieodnawialnych źródeł energii, z jakich korzystamy dzisiaj, źródłami odnawialnymi.

Opracowaliśmy mapę drogową transformacji energetycznej naszego zakładu, której celem jest redukcja emisji dwutlenku węgla o 33% do 2030 roku. Zamierzamy to osiągnąć poprzez wykorzystanie energii słonecznej i wiatrowej w naszych procesach. Dzięki temu przyczynimy się do redukcji wydobycia gazu ziemnego i węgla.

4. Odpady

Odpowiedzialne zarządzanie odpadami jest nieodzownym elementem zrównoważonego wykorzystania zasobów.

Nasze procedury gospodarowania odpadami podporządkowane są hierarchii sposobów gospodarowania nimi.

Przede wszystkim dążymy do ograniczenia wytwarzania odpadów na liniach produkcyjnych i w magazynach. Realizujemy to poprzez ciągłe doskonalenie procesów produkcyjnych i logistycznych, a efekty monitorujemy i analizujemy.

Odpady, które powstają w wyniku naszej działalności poddawane są segregacji. Mimo wysokiego poziomu segregacji odpadów nie ustajemy w wysiłkach, by poprawiać efektywność tego procesu, gdyż naszym celem jest osiągniecie poziomu produkcji w obiegu zamkniętym. Oznacza to dla nas przede wszystkim maksymalne, ponowne wykorzystanie podstawowego surowca, czyli gipsu.

W tym celu rozwijajmy nasze technologie produkcji z wykorzystaniem odpadu gipsowego oraz doskonalimy system zbierania odpadów gipsowych z rynku.

Polityka Zrównoważonego Transportu

Transport TIR Rigips


Transport surowców, wyrobów gotowych oraz przemieszczanie się naszych pracowników i kontrahentów jest istotnym elementem naszej działalności.

Od wielu lat monitorujemy udział transportu w całym łańcuchu dostaw oraz wpływ środków transportu wykorzystywanych w naszych procesach na ludzi i środowisko naturalne.

Nasze podejście do zrównoważonego transportu opiera się przede wszystkim na zapewnieniu bezpieczeństwa we wszystkich procesach transportowych oraz na analizie ilości gazów cieplarnianych emitowanych do atmosfery, hałasu i ilości wycieków olejów i paliw z pojazdów.

Zrównoważony transport rozumiemy jako taki, który nie zagraża zdrowiu i życiu ludzi oraz realizuje nasze potrzeby biznesowe wykorzystując rozwiązania przyjazne środowisku.

Bezpieczeństwo w transporcie

Bezpieczeństwo jest priorytetem całej Grupy Saint-Gobain.

Procesy transportowe są jednym z krytycznych aspektów w analizie ryzyka.  Z tego względu w naszym zakładzie zostały wdrożone surowe procedury określające zasady poruszania się pieszych i pojazdów, załadunku i rozładunku oraz zachowania pracowników w strefach szczególnie niebezpiecznych.

Dokładamy wszelkich starań, aby nasi pracownicy bezpiecznie podróżowali.

Nasza flota samochodowa jest regularnie wymieniana, a wyposażenie samochodów ma przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

Nasze wózki widłowe i maszyny kopalniane posiadają urządzenia wspierające operatorów w bezpiecznym wykonywaniu zadań.

Transport TIR Rigips płyty

Transport przyjazny środowisku

Dzięki dokładnym raportom dotyczącym ilości kilometrów przejechanych przez nasze pojazdy i ilości spalanych paliw wiemy, że emisje gazów cieplarnianych powstające w wyniku tych procesów są znaczące. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby minimalizować ten aspekt środowiskowy.

Przewóz naszych towarów jest organizowany w taki sposób, aby maksymalnie wykorzystywać przestrzeń załadunkową i minimalizować długość trasy potrzebną do rozwiezienia towarów.

Współpracujemy tylko z przewoźnikami, którzy posiadają flotę samochodową spełniającą normy spalania.

Sukcesywnie realizujemy naszą strategię przechodzenia ze środków transportu opartych na spalaniu paliw kopalnianych zastępując spalinowe wózki widłowe maszynami na napęd elektryczny.

Optymalizujemy procesy wydobywcze poprzez wymianę maszyn na efektywniejsze oraz planując procesy produkcyjne w taki sposób, aby minimalizować zużycie paliw.

Wdrażamy nowoczesne narzędzia komunikacji zachęcając pracowników do spotkań online.

Polityka Komunikacji ze Społecznościami Lokalnymi

Niezwykle istotnym elementem naszej Polityki Zrównoważonego Rozwoju jest komunikacja z lokalną społecznością. Celem tej komunikacji jest przekazywanie rzetelnych informacji o naszej działalności we wszystkich istotnych obszarach biznesu (bezpieczeństwo, ochrona środowiska, transport, rozwój ludzi, działania charytatywne i rozwój działalności) i podtrzymywanie dobrych relacji z naszymi sąsiadami.

Podstawowym narzędziem, dzięki któremu realizujemy Politykę Komunikacji ze Społecznościami Lokalnymi jest publikowany co roku Raport Zrównoważonego Rozwoju (CSR - Corporate Social Responsibility). Raport publikowany jest na naszej stronie internetowej www.rigips.pl oraz dystrybuowany do lokalnych władz. Dzięki temu dbamy o pozytywne relacje z lokalną społecznością, szerzymy wiedzę o naszym zakładzie oraz Grupie Saint-Gobain oraz promujemy inicjatywy wspierania najbardziej potrzebujących i rozwoju regionu świętokrzyskiego. Organizowanie i wspieranie rozwoju lokalnej społeczności jest częścią wypracowanego przez nas systemu budowania relacji z naszymi sąsiadami. W ramach corocznie przygotowywanych przez nas projektów zachęcamy do udziału w spotkaniach z naszymi pracownikami poprzez:

  • Organizację wycieczek po naszym zakładzie, zwiedzanie linii produkcyjnych i kopalni
  • Organizację konkursów dla dzieci i młodzieży
  • Uczestnictwa w spotkaniach organizowanych przez lokalne władze
  • Zachęcaniu lokalnych władz do udziału w organizowanych przez nas wydarzeniach, takich jak dzień EHS

Przedstawicielom lokalnej społeczności zapewniamy możliwość kontaktu z nami poprzez uruchomiony specjalny kanał komunikacyjnych na naszej stronie internetowej www.rigips.pl.

W ten sposób każdy zainteresowany może nam zadać pytanie, wnieść skargę czy wniosek dotyczący działalności fabryki.

Skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza.

Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą

Administratorem Twoich danych jest Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o. KLIKNIJ TU i dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.

Tylko jeden plik.
Limit 3 MB.
Dozwolone rozszerzenia: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.

Znajdź dystrybutora

Gdzie kto
Gdzie kto