Polityka klimatyczna

Emisje gazów cieplarnianych do atmosfery powstają przede wszystkim ze spalania paliw kopalnianych.

Działalność energetyczna naszego zakładu opiera się na pozyskiwaniu energii z gazu ziemnego i energii elektrycznej. Tym samym bierzmy udział w emisjach gazów cieplarnianych.

W celu zmniejszenia tego negatywnego efektu naszej działalności od wielu lat wdrażamy projekty mające na celu poprawę wydajności energetycznej naszych procesów, tym samym zmniejszenia ilości zużywanych paliw kopalnianych.

W realizacji celów związanych z poprawą efektywności energetycznej wspiera nas wdrożona w 2017 roku norma ISO 50001.

Energia odnawialnaZarządzanie energią wg ISO 50001

ISO 50001 to międzynarodowa norma wyznaczająca najlepsze praktyki w zarządzaniu energią.
Na pierwszym miejscu stawia ekonomię produkcji, co przekłada się na racjonalne zarzadzanie energią.

W ramach normy zakład zobowiązany jest do monitorowania i raportowania zużycia energii, przeprowadzania okresowych przeglądów energetycznych, oceniania przyszłego zapotrzebowania na energię, identyfikację źródeł mających istotny wpływ na wykorzystanie energii.

Realizowanie procesów efektywności energetycznej według ISO 50001 jest podstawą i kluczem do realizacji celów związanych z redukcją emisji CO2.

Gazy cieplarniane

GGazy cieplarnianeazy cieplarniane to gazy, które powodują zatrzymywanie ciepła w atmosferze, przez co dochodzi do ocieplenia powierzchni Ziemi. 

Głównymi gazami cieplarnianymi są dwutlenek węgla, metan, podtlenek azotu i gazy fluorowane. Dwutlenek węgla (CO2) dostaje się do atmosfery przede wszystkim w wyniku spalania paliw kopalnianych (węgla, gazu ziemnego i ropy naftowej). 

Metan (CH4) jest emitowany do atmosfery w wyniku hodowli zwierząt oraz w procesach wydobycia paliw kopalnianych. Procesy rolnicze, spalanie stałych odpadów i oczyszczanie ścieków są  źródłem emisji podtlenku azotu (N2O). Fluorowane gazy stosowane są w klimatyzacji, mają bardzo wysoki potencjał globalnego ocieplenia (GWP).

1 kg CO2 + 25 kg CH4 + 298 kg N2O = 324 kg ekwiwalentu CO2e
Ekwiwalent CO2e jest wskaźnikiem emisji przy wyliczaniu śladu węglowego. Jest to całkowita emisja gazów cieplarnianych (GHG) spowodowana przez daną działalność lub podmiot.

Zakresy śladu węglowego

Zakresy śladu welowego

Zakres 1 (Scope 1)

to emisje bezpośrednio wynikające z działalności firmy. W Rigips powstają one w wyniku spalania gazu ziemnego w procesach produkcyjnych i ogrzewania oraz w wyniku spalania paliw w maszynach kopalnianych i wózkach widłowych.

Zakres 2 (Scope 2)

to emisje pośrednie powstające w wyniku zakupu energii elektrycznej. Nasz zakład zaopatrywany jest w energię elektryczną w celu oświetlenia zakładu i zasilenia napędów urządzeń i maszyn.

Zakres 3 (Scope 3)

to emisje pośrednie, do których zalicza się 15 kategorii, z których zakupy surowców i transport stanowią największa część.

Cele redukcji CO2 do 2030

 

Cele redukcji CO2 do 2030

Znajdź dystrybutora

Gdzie kto
Gdzie kto