LEED v4.1

LEEDLEED (Leadership in Energy & Environmental Design)  to amerykański system certyfikacji opracowany  przez US Green Building Council w celu ustanowienia ogólnonarodowych standardów tak zwanego „zielonego” budownictwa.

LEED jest dobrowolnym systemem wielokryterialnej oceny środowiskowej obiektów budowalnych.

Aby otrzymać certyfikat LEED, projekty budowlane muszą spełniać wymagania wstępne (tzw.prereqisites) oraz zdobywać punkty w różnych kategoriach.

Wymagania wstępne i kredyty różnią się dla każdego systemu oceny, w zależności od typu budynku (biuro, szkoła, dom itp.) oraz rodzaju projektu (nowy lub remont). Obowiązującym systemem oceny, który ogłosiła Amerykańska Rada Budownictwa Ekologicznego (USGBC) jest wersja LEED V4.1.

LEED innovation design

Uzyskanie poszczególnych ilości punktów, pozwala na otrzymanie certyfikatu:

LEED kategorie

Rigips w LEED v4.1

Na prośbę naszych Klientów przygotujemy indywidualną dokumentację produktową na obiekty certyfikowane w systemie LEED. Nasze produkty dają możliwość w uzyskaniu punktów w kategoriach dotyczących materiałów budowalnych wbudowanych w obiekt oraz ich wpływu na środowisko wewnętrzne w obiekcie budowlanym.

Nasze produkty dają możliwość uzyskania punktów (credits) w kategoriach dotyczących materiałów budowalnych (Material & Resources) wbudowanych w obiekt oraz ich wpływu na środowisko wewnętrzne (Indoor Air Quality) w obiekcie budowlanym.

LEED material and resources

 

MR Credit – Building product disclosure and optimization – environmental product declarations / Produkt budowlany - deklaracje środowiskowe 

Celem tej kategorii jest zachęcanie do korzystania z produktów i materiałów z dostępnymi informacjami o cyklu życia i posiadającymi korzystne pod względem środowiskowym, ekonomicznym i społecznym skutki cyklu życia

Opcja 1 – Environmental Product Declaration – 1 punkt /   Deklaracje środowiskowe

EPD6 deklaracji środowiskowych III typu EPD zgodnych z EN 15804 oraz ISO 14025 zawiera informacje na temat Life Cycle Assessment (cyklu życia produktu) produktów:

  • Kamień gipsowy, anhydryt i gips Stucco (produkty sypkie)
  • Płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO i RIGIPS 4 PRO
  • Płyty gipsowe do sufitów podwieszanych
  • Bloczki gipsowe RIGIROC
  • Płyty gipsowe do sufitów podwieszanych Gyptone Point 80
  • Systemy RIGIPS z płytami gipsowo-kartonowymi RIGIPS PRO i RIGIPS 4 PRO- lekkie ścianki działowe, ściany szybów, okładziny ścian, sufity podwieszane, okładziny sufitów, okładziny poddaszy
Deklaracje certyfikatów środowiskowych
Świadectwo Deklaracji 090/2019Swiadectwo_Deklaracji_Srodowiskowej_90_2019_Saint_Gobain_krzywe.pdf_.jpg Świadectwo Deklaracji 091/2019Swiadectwo_Deklaracji_Srodowiskowej_91_2019_Saint_Gobain_krzywe.pdf_1.jpg Świadectwo Deklaracji 092/2019Swiadectwo_Deklaracji_Srodowiskowej_92_2019_Saint_Gobain_krzywe.pdf_1.jpg Świadectwo Deklaracji 093/2019Swiadectwo_Deklaracji_Srodowiskowej_93_2019_Saint_Gobain_krzywe.pdf_1.jpg Świadectwo Deklaracji 094/2019Swiadectwo_Deklaracji_Srodowiskowej_94_2019_Saint_Gobain_krzywe.pdf_1.jpg Świadectwo Deklaracji 106/2020Swiadectwo_Deklaracji_Srodowiskowej_106_2020_Saint_Gobain_krzywe.pdf_1.jpg
Declaration No 090/2019 Certificate Declaration No 091/2019 Certificate Declaration No 092/2019 Certificate Declaration No 093/2019 Certificate Declaration No 094/2019 Certificate Declaration No 106/2020 Certificate

MR Credit – Building product disclosure and optimization – 1 punkt  – sourcing of raw materials / Produkt budowlany - pozyskiwanie surowców

KamieńOpcja 1 – Raw material source and extraction reporting / Raportowanie dotyczące wydobycia surowców 

Wykorzystanie co najmniej 20 różnych produktów wbudowanych w obiekt od co najmniej pięciu różnych producentów, którzy publicznie opublikowali raport od swoich dostawców surowców zawierający wszystkie szczegóły w zakresie odpowiedzialnej polityki wydobycia. Posiadanie przez producenta materiałów zweryfikowany przez firmy zewnętrzne raport dotyczące zrównoważonego rozwoju (CSR).

 

 

BES 6001RIGIPS o od wielu lat dba i dokumentuje, że  nasze produkty zostały wykonane z materiałów pozyskanych w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. 

Dowodem na jakość prowadzonych prac jest certyfikat BES 6001 dla naszego sztandarowego produkty – płyty gipsowo-kartonowej oraz certyfikaty potwierdzający utrzymanie przez naszą firmę wysokich wymagań norm zarządzania jakością, bezpieczeństwem i energią ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport CSRRigips co roku publikuje Raport Zrównoważonego Rozwoju (CSR) dotyczący fabryki Rigips-Stawiany, w którym ocenia cztery podstawowe obszary naszej działalności: bezpieczeństwo, ochronę środowiska, rozwój pracowników i zaangażowanie w życie lokalnej społeczności.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opcja 2 – Leadership extraction practices – 1 punkt / Pozyskiwanie surowca

25% kosztów na stałe zamontowanych produktów w budynku musi udokumentować zawartość recyklingu typu pre-consumer oraz post-consumer w gotowych produktach. Zawartość jest określana kosztem zakupu materiałów jako:

LEED 2

Produkty dostarczane (wydobywane, produkowane, zakupione) w odległości 160 km (100 mil) od terenu budowy mają podwójną wartość.
Wszystkie nasze produkty mają udokumentowaną zawartość recyklingu typu pre-consumer oraz post-cosumer i są dostępne dla naszych klientów.

LEED 1

 
Na prośbę naszych klientów, na każdą budowę wystawiany indywidualną dokumentację produktową zawierającą informację na temat odległości miejsca wydobycia surowca do jego wbudowania oraz odległości zakładu produkcyjnego Rigips-Stawiany do miejsca wbudowania.

LEED 3

MR Credit – Building product disclosure and optimization – Material Ingredients / Produkt budowlany – skład materiałów budowlanych

Opcja 2 – Material Ingredients Optimization – 1 punkt /  Optymalizacja składu materiałów

Alternative Compilance Path – REACH Optimization

EPDProdukty nie zawierają wysokich stężeń substancji z listy REACH (z dokładnością do 100 ppm).
Wszystkie nasze produkty posiadają zapis w deklaracjach środowiskowych odnoszący się do wymagań Rozporządzenia REACH. Wszystkie nasze produkty nie zawierająca substancji wymienionych w:

  • Authorization list – Annex XIV
  • Restriction list – Annex XVII
  • Candidate List of Substances of Vey High Concern (SVHC)

 

 

 

MR Prerequisite: Construction and demolition waste management planning /  Plan zarządzanie odpadami budowlanymi z etapu konstrukcji i rozbiórki

MR Credit: Construction and demolition waste management / Zarządzanie odpadami budowlanymi z etapu konstrukcji i rozbiórki

Zmniejszenie ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych poprzez ich odzyskiwanie, ponowne wykorzystanie i recykling materiałów.

Recykling gipsu to proces przekształcania odpadów gipsowych w odzyskany gips, w ten sposób tworząc surowiec, który może zastąpić pierwotne surowce gipsowe przy wytwarzaniu nowych produktów Rigips.

Odpady g-kOdpady dzielimy na:

Odpady gipsowe z nowej budowy

Odpady gipsowe z nowych prac budowlanych są zazwyczaj czystymi odpadami i składają się głównie z kawałków płyt gipsowo-kartonowych, gdy płyty zostały przycięte do wymiarów ściany lub sufitu. Odpady mogą stanowić 15% materiałów gipsowych wykorzystywanych na budowie. Takie odpady są ogólnie nazywane odpadami gipsu z nowych konstrukcji i można je zmniejszyć, zamawiając płyty „na miarę”. 

Odpady gipsowe z rozbiórki i odbudowy

Odpady te powstają, gdy już zamontowane płyty gipsowo-kartonowe są usuwane w związku z rozbiórką lub remontem budynku. Ten rodzaj odpadów gipsowych z prac remontowych i rozbiórkowych jest bardziej narażony na pewien stopień zanieczyszczenia, który może mieć postać gwoździ, wkrętów, drewna, izolacji, okładziny ścienne itp. 

Rigips umożliwia odbiór odpadów z płyt gipsowo-kartonowych oraz bloczków gipsowych marki RIGIPS. Odpad nie może być zanieczyszczony innymi materiałami budowalnymi (wkręty, profile, drewno).

LEED indoor air quality

 

EQ Credit –  Low-Emitting Materials – 1-3 punkty / Materiały niskoemisyjne

FormaldehydZmniejszenie stężeń zanieczyszczeń chemicznych, które mogą szkodzić jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń, zdrowiu ludzkiemu oraz produktywności i zdrowiu osób przebywających w pomieszczeniu. Ten kredyt obejmuje emisje lotnych związków organicznych (LZO) do powietrza w pomieszczeniach oraz zawartość LZO w materiałach, a także metody badań, za pomocą których określa się emisje LZO w pomieszczeniach.

Materiały Rigips są przebadane zgodnie z normą ISO 16000 i są materiałami o niskiej emisji LZO, które  nie emitują formaldehydu w znaczących ilościach. Testy emisji lotnych związków organicznych przeprowadzone na naszych płytach okazały się zgodne z najbardziej rygorystycznymi normami międzynarodowymi.

Na prośbę naszych klientów, wystawiamy indywidualną dokumentację produktową zawierającą wyniki  badań stężenia lotnych związków organicznych (LZO) oraz formaldehydu i związków rakotwórczych typu 1A i 1B w powietrzu komory w µg/m3 po 28 dniach:

 

LEED 4

Znajdź dystrybutora

Gdzie kto
Gdzie kto