Rigips zielony świat

Budownictwo zrównoważone 

Budownictwo zrównoważone rozwija się na całym świe­cie coraz szybciej. Przestało już być ekstrawagancją, postulowaną przez radykalnych ekologów, i stopniowo zyskuje status standardu zarówno prawnego, jak rynko­wego.

Regulacje Unii Europejskiej wprowadzają wymóg redukowania zużycia energii w obiektach budowlanych, a coraz więcej międzynarodowych korporacji w poszuki­waniu powierzchni biurowych bierze pod uwagę certyfi­katy zielonego budownictwa.

Rigips jest wiodącym producentem materiałów budowlanych na rynku. Naszą pozycję osiągnęliśmy dzięki dobrze opracowanej strategii rozwoju. Rozwój ten realizujemy poprzez jasno sprecyzowane cele, ciągłe doskonalenie i z zachowaniem równowagi z naszym otoczeniem.

Wytwarzamy nasze produkty korzystając z naturalnych zasobów gipsu. Jesteśmy świadomi skutków naszej działalności, dlatego prowadzimy ją w sposób zrównoważony. Jest to podstawowa zasada, którą kierujemy się każdego dnia podejmując decyzje na poziomie strategicznym, operacyjnym czy społecznym.

Obszary zrównoważonego biznesu Rigips

Prowadzenie naszej działalności w sposób zrównoważony przejawia się we wszystkich obszarach naszego biznesu:

 • Wydobyciu kamienia gipsowego poprzez racjonalne korzystanie z zasobów, optymalizację pracy maszyn kopalnianych, sukcesywnie zalesianie terenów wyłączonych z eksploatacji
 • Produkcji ukierunkowanej na osiąganie wysokiego uzysku na liniach gwarantującego efektywne wykorzystanie surowców i energii
 • Magazynowaniu i logistyce, których procesy oparte są o wskaźniki optymalnej rotacji i maksymalnej utylizacji transportu
 • Gospodarce odpadami opartej na hierarchii sposobów zarządzania odpadami:
 1. Zapobieganie
 2. Segregacja
 3. Odzysk/Recycling
 4. Unieszkodliwianie

W realizacji powyższych działań wspierają nas wdrożone systemy zarządzania: WCM, STREAMLINE, ISO.

Dowodem na nasze zrównoważone podejście do biznesu są certyfikaty ISO oraz deklaracje środowiskowe, w których pokazujemy nasz wpływ na środowisko.

Nasz wkład w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju

Dzięki naszym działaniom na rzecz zrównoważonego rozwoju mamy wpływ na realizację 17 celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

W największym stopniu wpływamy na następujące obszary:

 • Ochronę środowiska naturalnego
 • Bezpieczeństwo i higienę pracy
 • Efektywność energetyczną i zmniejszanie naszego śladu węglowego
 • Rozwój pracowników
 • Innowacje
 • Wspieranie lokalnych społeczności
Cele Zrównoważonego Rozwoju

Polityki Rigips

Polityki Rigips

 

Polityka klimatyczna

Polityka klimatyczna

 

Certyfikaty fabryki

Deklaracje środowiskowe

BREEAM banner
LEED banner

 

Recycling

Recycling płyt

 

Znajdź dystrybutora

Gdzie kto
Gdzie kto