Regulamin

1. Niniejszy Regulamin określa zakres, warunki i zasady korzystania ze strony internetowej pod adresem www.rigips.pl (dalej "Serwis")

2. Wydawcą Serwisu jest Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ulica Okrężna 16 zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach pod numerem KRS 0000086064 (dalej "Spółka")

3. Użytkownikiem jest każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.

4. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym do jego elementów graficznych, tekstowych, układu strony oraz innych elementów są zastrzeżone i stanowią własność Spółki lub innych osób fizycznych bądź prawnych, o ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej. Korzystanie z zawartości Serwisu nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw do całości jak i części baz danych w nim zawartych. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z baz danych jedynie w zakresie dozwolonego użytku określonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 00.80.904 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 ze zm.) Bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki zabronione jest dokonywanie w celach komercyjnych kopiowania, modyfikowania transmitowania jakiejkolwiek części serwisu w całości lub części, poza przypadkami określonymi stosownymi przepisami prawa.

5. Nazwy towarów, nazwy handlowe oraz inne oznaczenia indywidualizujące używane na stronach Serwisu stanowiące chronione znaki towarowe podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 01.49.508 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 93.47.211 ze zm.)

6. Dane i informacje zawarte na stronach Serwisu służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały opracowane przez Spółkę na podstawie źródeł uznanych za wiarygodne. Z uwagi na możliwość występowania błędów lub pominięć Spółka nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności za kompletność, rzetelność lub też aktualność zamieszczonych w Serwisie informacji. Spółka zastrzega sobie prawo zmiany informacji i danych w wybranym przez siebie terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia użytkowników Serwisu. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść obcych informacji i ogłoszeń zamieszczanych na stronach Serwisu. 6. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w Serwisie ponosi sam użytkownik. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkowników Serwisu lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych w Serwisie.

7. Spółka nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody wynikające z dostępu do Serwisu oraz za działania osób trzecich jak również za wszelkie szkody powstałe w związku z pobieraniem bądź wykorzystywaniem materiałów znajdujących się na stronie internetowej Serwisu, a także wywołane błędami systemu komputerowego, wirusami lub komunikacją za pomocą poczty elektronicznej.

8. Żadna informacja zawarta w Serwisie nie stanowi oferty sprzedaży któregokolwiek z towarów prezentowanych w Serwisie i nie może stanowić podstawy do wnoszenia roszczeń o zawarcie umowy sprzedaży towaru.

9. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępności Serwisu.

10. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa polskiego.

11. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.

12. Korzystanie z Serwisu oznacza zapoznanie się z Regulaminem i akceptację postanowień Regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania.

13. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu według własnego uznania i w dowolnym czasie bez podania przyczyny, poprzez zamieszczenie zmienionego Regulaminu w Serwisie. Zamieszczenie nowego Regulaminu będzie każdorazowo wskazane w Serwisie a zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami jest obowiązkiem użytkownika. Zmiany obowiązują od momentu ich wprowadzenia. Korzystanie z Serwisu po zamieszczeniu zmienionego Regulaminu traktowane będzie jako zgoda użytkownika na te zmiany. Spółka zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu.

14. Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie użytkownikom Serwisu, którzy mogą go pozyskać, odtworzyć i utrwalić za pomocą Internetu.
 

Polityka prywatności i plików cookies

 

§ 1

Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000086064, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 314 627 500,00 zł, NIP 522-01-01-585, zwana dalej „Saint-Gobain”, wprowadza niniejszą Politykę prywatności i plików cookies, zwaną dalej „Polityką”.

§ 2

Pojęcie „Użytkownika” oznacza internautę odwiedzającego stronę internetową www.rigipis.pl oraz jej podstrony, zwaną dalej „Portalem”.

§ 3

1. Użytkownik w celu skorzystania z usług świadczonych przez Saint-Gobain za pośrednictwem Portalu, w tym założenia konta w Portalu, musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych.

2. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, przy czym niezbędne do zawarcia przez Użytkownika z Saint-Gobain umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym założenia konta w Portalu. Użytkownik może także skontaktować się z Saint-Gobain wykorzystując w tym celu podane w Portalu dane kontaktowe np. adres e-mail. W takiej korespondencji również podane zostaną dane osobowe np. adres e-mail.

3. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza lub poda w trakcie kontaktu z Saint-Gobain, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w przepisach prawa, a przede wszystkim rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

§ 4

1. Administratorem danych osobowych jest Saint-Gobain.

2. Saint-Gobain może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

§ 5

Saint-Gobain informuje Użytkowników, że odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zapewniające hosting Portalu, zajmujące się jego bezpieczeństwem, agencje marketingowe, dostawcy narzędzi do analityki ruchu w Portalu oraz prowadzenia marketingu, urzędy i organy wykonujące władzę publiczną, podmioty zajmujące się prowadzeniem korespondencji w imieniu Saint-Gobain, operatorzy pocztowi i kurierzy, dostawcy narzędzi do wysyłki newsletterów oraz podmioty prowadzące nasze call-center.

§ 6

1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Saint-Gobain. Użytkownik ma także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.

2. Użytkownik ma również prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

3. Użytkownik ma także dwa rodzaje prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli dane osobowe są przetwarzane:

a. na potrzeby marketingu bezpośredniego; tego sprzeciwu nie trzeba uzasadniać;

b. na podstawie innych prawnie uzasadnionych interesów Sprzedawcy; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia szczególną sytuacją Klienta.

§ 7

1. Saint-Gobain przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu:

a. niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na pytanie Użytkownika lub rozwiązanie sprawy przedstawionej Saint-Gobain w trakcie kontaktu Użytkownika z Saint-Gobain;

b. niezbędnym do zawarcia z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym o założenie konta w Portalu.

c. marketingowym polegającym na promocji Saint-Gobain oraz oferowanych przez nią towarów i usług, a także analizowania czy Użytkownik czyta newslettery, które z treści w nich zawartych czyta najchętniej oraz dopasowywania treści newslettera do zainteresowań Użytkownika.

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu, udzielenie odpowiedzi na wiadomość Użytkownika oraz rozwiązanie przedstawionej przez Użytkownika sprawy.

3. Na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody, którą Użytkownik może wyrazić w osobnym oświadczeniu, Saint-Gobain ma prawo do wysyłania na podane przez niego adresy e-mail newsletterów,wysyłanych za pośrednictwem urządzeń końcowych (np. komputer, serwer) oraz automatycznych systemów wywołujących. W przypadku wyrażenia takiej zgody podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Jeżeli Użytkownik udzieli takiej zgody, to może ją następnie w każdej chwili odwołać. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jego dokonaniem

§ 8

1. Dane osobowe w zakresie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną będą przetwarzane przez czas trwania danej umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną oraz czas niezbędny do wykazania wykonania tej umowy, czyli długość terminu przedawnienia roszczeń lub przedawnienia zobowiązań podatkowych.

2. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Saint-Gobain lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail.

3. Dane osobowe przetwarzane w związku z nawiązaniem kontaktu przez Użytkownika z Saint-Gobain będą przetwarzane przez czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi na wiadomość Użytkownika i rozwiązanie poruszonej w niej sprawy.

§ 9

Saint-Gobain stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

§ 10

Użytkownik ma możliwość skontaktowania się z Saint-Gobain w sposób anonimowy lub z wykorzystaniem pseudonimu. Jednak korespondencja w niektórych sprawach może wymagać podania swoich danych osobowych. Użytkownik nie ma możliwości zarejestrowania się w Portalu w sposób anonimowy lub z wykorzystaniem pseudonimu.

§ 11

1. Saint-Gobain wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Saint-Gobain.

2. Saint-Gobain przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach:

a. marketingowym polegającym na zbieraniu informacji o tym, jakie działania Użytkownik podejmował w Portalu, czyli jakie linki były przez niego klikane i jakie strony Portalu odwiedzał, dopasowywaniu treści Portalu do zainteresowań i potrzeb Użytkownika, w tym poprzez generowanie spersonalizowanych treści, w tym również prowadzenia remarketingu, czyli wyświetlania Użytkownikowi reklam dotyczących Portalu i Saint-Gobain na innych stronach internetowych,

b. dla celów statystycznych, w szczególności umożliwienia Saint-Gobain przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z korzystają z Portalu.

§ 12

1. Saint-Gobain informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

2. Saint-Gobain wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Saint-Gobain poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

3. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

§ 13

Saint-Gobain informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Portalu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

§ 14

1. Portal korzysta zGoogle Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc., zwaną dalej „Google”.

2. Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika w celu umożliwienia Portalowi przeanalizowania sposobu, w jaki Użytkownicy z niego korzystają. Informacje generowane przez cookiena temat korzystania z Portalu przez Użytkownika (włącznie zjego adresem IP) będą przekazywane spółce Google iprzechowywane przez nią na jej serwerach. W związku z tym, jeżeli wśród danych z plików cookies znajdą się dane osobowe, to mogą być one przekazywane do Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield). Dane będą trafiały do spółek Google certyfikowanych w ramach tej decyzji, co zobowiązuje je do właściwego zabezpieczenia danych osobowych.

3. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z Portalu przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych ikorzystaniem zInternetu. 

4. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

5. Użytkownik może wyłączyć działanie Google Analytics poprzez instalację bezpłatnego dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics, który dostępny jest pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

§ 15

1. W przypadku pytań i opinii dotyczących Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: odo.sgcppl@saint-gobain.com

2. Polityka znajduje się na stronie www.rigips.pl oraz w siedzibie Saint-Gobain.