Filtrowanie

Płyty promieniochłonne

PŁYTY SPECJALISTYCZNEGO UŻYCIA
Stosowane w medycynie i przemyśle urządzenia i aparaty emitujące promienie rentgenowskie i gamma mogą być zamontowane (ustawione) tylko w odpowiednio przygotowanych pomieszczeniach. Wymagają tego obowiązujące przepisy o ochronie przed szkodliwym dla zdrowia pro-mieniowaniem. Ściany i stropy pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia emitujące pro-mienie jonizujące muszą być zabezpie-czone przed przenikaniem promieniowania do sąsiadujących pomieszczeń.Do najprostszych metod zabezpie-czania przegród przed promieniami rentgenowskimi i promieniami gam-ma zalicza się zastosowanie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS laminowanych folią z ołowiu

Płyta gipsowo-kartonowa typ DF laminowana ołowiem. Produkt specjalistycznego użycia zapewnia wysoką...