Deklaracje środowiskowe

Deklaracje środowiskowe wyrobów i systemów

19.11.2019

Wychodząc naprzeciw rosnącym wymaganiom konsumentów RIGIPS zdecydował się dokonać oceny właściwości środowiskowych produktów oraz systemów wykonując Deklaracje Środowiskowe wyrobów III-go typu inaczej EPD (Environmental Product Declaration).

"Deklaracje środowiskowe III-go typu inaczej EPD (Environmental Product Declaration) wykonywane są na podstawie analizy cyklu życia wyrobu LCA. W deklaracji środowiskowej EPD określa się oddziaływania (emisje do środowiska) oraz aspekty środowiskowe jak zużycie energii i materiałów, w poszczególnych etapach cyklu życia wyrobu. Oddziaływania wyraża się na jednostkę wyrobu (np. tonę, czy m2). Oddziaływania środowiskowe prezentowane są w formie ułatwiającej porównanie pomiędzy wyrobami."

RIGIPS przygotował deklaracje środowiskowe EPD dla następujących wyrobów i systemów RIGIPS:

 1. kamień gipsowy i anhydryt,
   
 2. płyty gipsowe RIGIPS PRO i RIGIPS 4PRO™,
   
 3. panele sufitowe Casoprano CASOBIANCA, CASOSTAR, CASOROC,
   
 4. bloczki gipsowe RIGIROC,
   
 5. zestaw wyrobów do wykonania ścian działowych RIGIPS.

Deklaracje środowiskowe podają zweryfikowaną przez Instytut Techniki Budowlanej oraz audytora zgodnie z ISO 14025 ilościową informację o oddziaływaniach środowiskowych wyrobów wyrażonych na jednostkę wyrobu od pobrania surowców do opuszczenia bramy fabryki. Istotnym faktem jest, że znacząca ilość oddziaływań w cyklu życia może powstać w fazie produkcyjnej, dlatego RIGIPS podwyższając standardy środowiskowe produkcji zdecydował się na podanie informacji dla fazy produkcyjnej swoich wyrobów.

"Deklaracje środowiskowe EPD są ważnym narzędziem wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach produkujących materiały budowlane. Umożliwią firmie komunikację wyników ocen środowiskowych wyrobów w znormalizowany sposób."

Z punktu widzenia RIGIPS celem deklaracji środowiskowej jest zapewnienie uczciwej konkurencji oraz promocji swoich wyrobów przez publikowanie wiarygodnych i potwierdzonych informacji o swoich wyrobach a także zmniejszenie oddziaływań środowiskowych oraz kosztów korzystania ze środowiska. 

 

CO TO JEST DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA?

Deklaracja środowiskowa wykonywana jest na podstawie normy EN 15804 ustalającej zbiór kilkunastu wskaźników środowiskowych posiadających podstawy dla dokumentowania właściwości środowiskowych wyrobu oraz definiujących zasady prowadzenia analizy LCA w tym zbierania danych i ich przeliczania.

"Celem takiej charakterystyki jest zapewnienie podstawy do oceny wyrobów budowlanych oraz umożliwienie identyfikowanie tych, które powodują mniejszy wpływ na środowisko."

Proces analizy wyrobu budowalnego rozpoczyna się zgromadzeniem danych w zakładzie produkcyjnym w zakresie schematów technologicznych, ilości stosowanych surowców, zużycia nośników energii, emisji powstającej w zakładzie produkcyjnym, odpadów, ścieków itd.

Zinwentaryzowane ilości przeliczane są na wielkości ekwiwalentne wyrażające dane oddziaływanie środowiskowe. Zinwentaryzowane wartości podlegają weryfikacji tak samo jak wyniki analizy LCA. W tabeli przedstawiono częściowe wyniki analiz LCA dla wyrobów RIGIPS.

Przykładowo dla płyty PRO proces produkcyjny emituje 0,181kg CO2/kg płyty. Wartość tą możemy przemnożyć przez gęstość powierzchniową płyty w celu uzyskania wartości oddziaływania na 1m2. 

 

ELEMENTY DEKLARACJI ŚRODOWISKOWEJ PRZYKŁADOWYCH WYROBÓW RIGIPS

Elementy deklaracji środowiskowej

 

DO CZEGO SŁUŻY DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA RIGIPS?

Deklaracje środowiskowe RIGIPS zostały opracowane zgodnie z normą EN 15804 przez Instytut Techniki Budowlanej ITB - krajową jednostką notyfikowaną w zakresie certyfikacji wyrobów budowlanych, ocen technicznych oraz ocen środowiskowych.

ITB jest członkiem założycielem grupy ECO-Platform. ECO-Platform to międzynarodowe stowarzyszenie zrzeszające jednostki wydające deklaracje środowiskowe III typu EPD dla wyrobów budowlanych.

Celem prac ECO-Platform jest określenie ram weryfikacji i wzajemnego uznawania w celu dostarczenia bezstronnych, wiarygodnych i naukowo uzasadnionych informacji w postaci deklaracji EPD wyrobów budowlanych.

"Dzięki deklaracjom środowiskowym sposób przedstawiania informacji środowiskowej o wyrobach RIGIPS jest przejrzysty, a informacje są poprawne naukowo i możliwe do zweryfikowania, porównywalne w obrębie danej kategorii produktu, prezentowane w sposób w pełni zrozumiały i łatwo dostępny dla docelowych klientów."

Biorąc pod uwagę wzrastającą świadomość ekologiczną konsumentów, celem działań RIGIPS w zakresie poprawy sposobu informowania o efektywności środowiskowej, a tym samym współtworzenia jednolitego rynku dla wyrobów ekologicznych, staje się ułatwienie wszystkim zainteresowanym stronom dostępu do jasnych, rzetelnych i porównywalnych informacji o swoich wyrobach. Jest to też istotne z punktu widzenia odpowiedzialności społecznej i środowiskowej firmy.

Świadectwo deklaracji środowiskowej

 

GDZIE MOŻNA WYKORZYSTAĆ DEKLARACJE ŚRODOWISKOWĄ RIGIPS?

Ze względu na potencjalne skutki dla środowiska z produkcji, stosowania i usuwania materiałów budowlanych wzrosła potrzeba odpowiedzialnego podejścia do środowiska naturalnego i właściwego doboru specyfikacji materiałów w projektowaniu zintegrowanym.

Wartość oceny środowiskowej budynku w komercyjnych systemach oceny takich jak: HQE (Francja), DGNB (Niemcy) czy BREEAM (UK) w dużej mierze uzależniona jest od zastosowanych materiałów, np. wyroby w metodzie BREEAM mają ogółem aż 12,5% wagi całkowitej oceny środowiskowej budynku. Punkty, które można zdobyć poprzez zastosowanie pro-środowiskowych materiałów podano w tabeli.

Ilość punktów oceny metodą BREEAM wynikająca z doboru materiałów budowlanych:

Metoda BREEAM

Z tabeli wynika, że oddziaływania cyklu życia materiałów mają najwyższy kredyt. W rezultacie zastosowanie materiałów RIGIPS, które mają bardzo niski wpływ na środowisko może polepszyć ocenę budynku metodą BREEAM. Już samo posiadane deklaracji EPD podnosi ocenę.

Oprócz popularnego BREEAM wszystkie inne komercyjne systemy oceny budynku na rynku wykorzystują ocenę środowiskową cyklu życia a właściwości środowiskowe budynku obliczane są na podstawie deklaracji środowiskowych EPD.

Należy też dodać, że deklaracje środowiskowe EPD w wielu krajach mogą stanowić istotny element umożliwiający udowodnienie spełnienie kryteriów wymagań dla zielonego zamówienia publicznego dotyczącego wybudowania czy remontu budynku publicznego.

Obiekty referencyjne