PREAMBUŁA

KONKURS SAINT-GOBAIN TROPHY 2018 EDYCJA POLSKA jest konkursem promocyjnym mającym na celu popularyzowanie produktów Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. z siedzibą Gliwicach (44-100) przy ul. Okrężnej 16, a w szczególności produktów marki RIGIPS oraz wyłonienie najlepszych firm wykonawczych korzystających z systemów RIGIPS, które to firmy będą reprezentować Polskę w trakcie międzynarodowej gali Saint-Gobain Trophy 2018 w Lizbonie.

Rozdział I: Postanowienia ogólne

§1 Postanowienia ogólne

 1. Konkurs SAINT-GOBAIN TROPHY 2018 EDYCJA POLSKA zwany dalej Konkursem organizowany jest przez Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Okrężnej 16.
 2. Zasady Konkursu określa wyłącznie niniejszy regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
 3. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Celem konkursu jest wyłonienie firm wykonawczych, które zrealizowały najlepszy w ocenie Jury, projekt budowlany, 
 4. z wykorzystaniem produktów oferowanych przez Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o., w tym produktów marki RIGIPS, które to firmy będą reprezentowały Polskę w międzynarodowym konkursie SAINT-GOBAIN TROPHY w 2018 roku w Lizbonie. Do konkursu mogą być zgłaszane obiekty wykonane i oddane do użytku do dnia 29 grudnia 2017 roku.
 5. Zgłoszenia do Konkursu oraz zgłoszenia obiektów do Konkursu mogą być dokonywane od dn. 03.07.2017 do dn. 20.07.2017 roku.

§2 Definicje

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

 1. KONKURS SAINT-GOBAIN TROPHY 2018 EDYCJA POLSKA (zwany też SG Trophy lub Konkursem) – konkurs promocyjny SAINT-GOBAIN TROPHY 2018 EDYCJA POLSKA.
 2. Organizator - Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Okrężnej 16.
 3. Uczestnik – przedsiębiorca zamawiający produkty z oferty handlowej Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. w celu ich montażu, a nie dalszej sprzedaży, który zgłosił swój udział w Konkursie na zasadach przewidzianych w niniejszym regulaminie.
 4. Produkty RIGIPS – produkty Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Okrężnej 16, produkowane pod marką handlową RIGIPS;
 5. Jury – jury konkursowe złożone z przedstawicieli Organizatora oraz przedstawicieli mediów branżowych, które wybierze zwycięzców Konkursu w dniu 31.07.2017 r.
 6. Obiekt – budynek lub pomieszczenie wykonane przez Uczestnika przy użyciu produktów Saint- Gobain Construction Products Polska, w tym Produktów RIGIPS, który Uczestnik zgłasza w formularzu zgłoszeniowym;
 7. Kategorie – kategorie, w których Uczestnicy zgłaszają swoje Obiekty w Konkursie;
 8. Nagroda główna – uczestnictwo w międzynarodowej gali Saint-Gobain Trophy 2018 w Lizbonie w dn. 23.03.2018 r. na koszt Organizatora (nagroda obejmuje: przelot z Warszawy do Lizbony, nocleg w Lizbonie, wyżywienie, udział w gali oraz promocję Obiektu w materiałach reklamowych i promocyjnych Organizatora).

Rozdział II: Warunki przystąpienia i uczestnictwa w Konkursie

§3 Uczestnicy Konkursu – przystąpienie do Konkursu

 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest do:
  1. prawidłowego wypełnienia formularza zgłoszeniowego w wersji elektronicznej, dostępnego na stronie internetowej www.rigips.pl w zakładce Konkurs TROPHY 2018;
  2. przesłania, wraz z formularzem zgłoszeniowym:
  3. dokumentacji fotograficznej Obiektu oraz budowy Obiektu (fotografie z budowy oraz po jej zakończeniu);
  4. kopii oświadczeń (na formularzu Organizatora dostępnego na stronie internetowej www.rigips.pl w zakładce Konkurs TROPHY 2018) o wyrażeniu zgody na pobieranie, wykorzystywanie, kopiowanie zdjęć projektu podpisanych przez wykonawcę, architekta, projektanta wnętrz, autora zdjęć;
  5. kopii oświadczenia (na formularzu Organizatora dostępnego na stronie internetowej www.rigips.pl w zakładce Konkurs TROPHY 2018) właściciela Obiektu o wyrażeniu zgody na zgłoszenie Obiektu do konkursu;
 2. wskazania w formularzu zgłoszeniowym jednej z 5 kategorii, o których mowa w § 5, dla danego Obiektu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo domagania się od Uczestnika przesłania oryginałów oświadczeń, o których mowa w ust. 1 lit. b powyżej – pod rygorem wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie.

§4 Rezygnacja z uczestnictwa w Konkursie

 1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez przesłanie do Organizatora na adres e-mail: adrianna.przedpelska-kot@saint-gobain.com, zawiadomienia o rezygnacji.
 2. Organizator przyjmuje do wiadomości fakt rezygnacji z uczestnictwa i potwierdza to Uczestnikowi poprzez email.

Rozdział III: Zasady uczestnictwa w Konkursie SG Trophy

§5 Zasady i kategorie

 1. Uczestnicy są zobowiązani zgłosić do oceny jury konkursowego Obiekty budowlane na formularzach zgłoszeniowych oraz poprzez odpowiednią dokumentację fotograficzną oraz zgody w 5 następujących kategoriach:

KATEGORIA I: „Płyty gipsowo-kartonowe”

W Kategorii I można zgłaszać wykonane projekty wnętrz nowych budynków lub wnętrz budynków po renowacji lub przebudowie. Projekty mogą różnić się rozmiarem, począwszy od małych aż po bardzo duże i złożone obiekty. Zastosowanie systemów suchej zabudowy w ich wnętrzach może obejmować ściany, sufity oraz podłogi. Dodatkowym atutem Obiektu zgłoszonego w tej kategorii będzie zastosowanie systemów z płyt gipsowo-kartonowych, szczególnie z wykorzystaniem systemów z płytą HABITO™ oraz taśm do narożników RIGIPS AquaBead® i RIGIPS NoCoat, wykorzystanych zamiast tradycyjnych materiałów. 

Kategoria II: „Rozwiązania innowacyjne i nienaruszające równowagi środowiskowej”

W tej kategorii można zgłaszać budynki, w których zastosowano innowacyjne i nietypowe rozwiązania z zakresu systemów suchej zabudowy, ze szczególnym uwzględnieniem lepszej wydajności, szybkiego i łatwego montażu. W tej kategorii można również zgłaszać projekty, przy realizacji których uwzględniono rozwiązania mające na celu ochronę środowiska, w tym rozwiązania z certyfikatami (takimi jak: LEED, BREEAM, DGNB, HQE, ZIELONY ZNAK), jak również Obiekty, w których zainstalowano rozwiązania w ramach EPD oraz optymalne rozwiązania związane np. gospodarką odpadami – recyklingiem. Dodatkowym atutem Obiektu zgłoszonego w tej kategorii będzie wykorzystanie technologii BIM lub systemów z płytą HABITO™, taśm do narożników RIGIPS AquaBead® i RIGIPS NoCoat. 

Kategoria III: „Budynki mieszkalne”

W tej kategorii można zgłaszać budynki mieszkaniowe jednorodzinne lub wielorodzinne, które prezentować będą użytkowy aspekt zastosowanych rozwiązań i systemów.
Dodatkowym atutem Obiektu zgłoszonego w tej kategorii będzie wykorzystanie systemów z płytą HABITO™ oraz taśm do narożników RIGIPS AquaBead® i RIGIPS NoCoat. 

Kategoria IV: „Rozwiązania sektorowe”

W tej kategorii można zgłaszać wykonane projekty wnętrz nowych budynków lub wnętrz budynków po renowacji lub przebudowie, przeznaczonych na następujące cele: biuro, handel detaliczny, rekreacja, edukacja, opieka zdrowotna, hotel, które prezentować będą użytkowy aspekt zastosowanych rozwiązań i systemów. 

Kategoria V: „Sufity”

W tej kategorii można zgłaszać wykonane projekty wnętrz nowych budynków lub wnętrz budynków po renowacji lub przebudowie, w których zostały zastosowane sufity RIGIPS. Obiekt powinien prezentować użytkowy aspekt zastosowanych rozwiązań: jakość dźwięku i powietrza we wnętrzu budynku, trwałość, estetyka.

Dodatkowym atutem Obiektu zgłoszonego w tej kategorii będzie wykorzystanie innych produktów Saint-Gobain m.in. wełny Isover, czy sufitów Ecophon.
Każdy Obiekt zgłoszony w Konkursie powinien być wykończony z użyciem Produktów RIGIPS. Ostatecznej weryfikacji w tym zakresie dokona Jury.

Rozdział IV: Nagrody i wyłanianie zwycięzców

§6 Laureaci Konkursu

 1. Uczestnikowi, którego Obiekt uzyska najwyższą ocenę Jury, zostanie przyznana Nagroda Głowna.
 2. Uczestnikowi, któremu zostanie przyznana Nagroda główna, nie przysługuje prawo, w razie braku możliwości uczestniczenia przez Uczestnika w międzynarodowej gali S-G Trophy w Lizbonie, żądania w zamian za Nagrodę główną, ekwiwalentu pieniężnego.
 3. W konkursie zostaną wybrane najlepiej wykonane, w ocenie Jury obiekty, po jednym dla każdej z pięciu Kategorii, o których mowa w §5, przy czym Jury może podjąć decyzję o nie przyznaniu Nagrody w danej Kategorii.
 4. Ten sam Obiekt może zdobyć Nagrodę główną tylko w jednej Kategorii.
 5. Jeden Uczestnik może wygrać w więcej niż jednej Kategorii, w takim wypadku zostanie mu przyznana tyko jedna nagroda.


§7 Wyłanianie zwycięzców

 1. Wszystkie prawidłowe zgłoszenia do Konkursu będą oceniane przez Jury.
 2. Jury rozpocznie obrady po zakończeniu zbierania zgłoszeń czyli po 20.07.2017 r.
 3. Zadaniem Jury jest wyłonienie najlepszych Obiektów oraz Uczestników, którzy je wykonali.
 4. Zwycięzcy zostaną poinformowani przez Organizatora korespondencyjnie o otrzymaniu Nagrody głównej oraz o szczegółach wykorzystania Nagrody głównej.

Rozdział V: Postanowienia końcowe

§8 Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie do dnia 15.01.2018 r. na adres korespondencyjny Organizatora: Biuro RIGIPS w Warszawie, ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs SG Trophy 2018”.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać numer NIP Uczestnika, imię, nazwisko lub nazwę firmy Uczestnika oraz jego dokładny adres, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Prawo do złożenia reklamacji mają jedynie Uczestnicy Konkursu.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora na podstawie Regulaminu w terminie 21 dni od daty złożenia reklamacji.
 5. O rozstrzygnięciu złożonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie lub w inny sposób uzgodniony z danym Uczestnikiem.


§9 Ochrona danych osobowych i zmiana danych

 1. Uczestnik udziela zgody na opublikowanie jego danych na stronie internetowej Organizatora oraz w materiałach promocyjnych i reklamowych Organizatora.
 2. Uczestnik może dokonać zmiany nieaktualnych danych kontaktując się z Organizatorem. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z braku aktualizacji danych Uczestnika.

§10 Wykluczenie Uczestnika z Konkursu

Uczestnik może zostać wykluczony z udziału w Konkursie SG Trophy w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu.

§11 Zmiany w Regulaminie i zakończenie Konkursu

Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu oraz zawieszenia lub zakończenia Konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny, przy wcześniejszym poinformowaniu Uczestników listownie lub e-mailem.

§12 Przeniesienie uprawnień

Uprawnienia nabyte przez Uczestników nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez zgody Organizatora.

§13 Zastosowanie Kodeksu Cywilnego

Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.