REGULAMIN KLUBU RIGIPS

§ 1.
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Organizatorem Klubu Rigips (zwanego dalej też „Klubem” lub „Programem”) jest Saint - Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, 44-100, Gliwice, ul. Okrężna 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000086064, kapitał zakładowy 314 627 500 PLN, NIP: 522-01-01-585, REGON 011114850.

2. Klub stanowi program skierowany wyłącznie do przedsiębiorców zajmujących się wykonywaniem suchej zabudowy, stosujących produkty i systemy Rigips zakupione u dystrybutorów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Celem programu jest nagradzanie ww. przedsiębiorców, którzy nabywają produkty i systemy regularnie lub w znaczącym rozmiarze i stosują je zgodnie z technologią systemów suchej zabudowy Rigips.

4. Niniejszy regulamin reguluje funkcjonowanie Klubu i określa prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Klubu.

§ 2.
ZASADY PRZYSTĘPOWANIA DO KLUBU

1. Aby stać się Uczestnikiem Klubu kandydat na Uczestnika Klubu winien złożyć wniosek o przyjęcie do Klubu za pośrednictwem strony www.rigips.pl lub pisemnie za pośrednictwem Przedstawiciela Organizatora podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania kandydata. We wniosku wymagane jest podanie podstawowych informacji na temat kandydata.

2. Prawidłowo wypełniony wniosek rozpatrywany jest przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia jego przesłania za pośrednictwem strony www.rigips.pl lub odebrania go przez Przedstawiciela Organizatora.

3. Podczas rozpatrywania wniosku Organizator bierze pod uwagę zgodność zgłoszenia z warunkami niniejszego regulaminu, a także:
• regularność zakupów systemów i produktów Rigips,
• jakoś wykonywanych prac i ich zgodność z technologią montażu suchej zabudowy Rigips.

4. W braku akceptacji wniosku, kandydat jest o tym informowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5. W razie akceptacji wniosku, kandydat otrzymuje w podanym wyżej terminie za pośrednictwem poczty elektronicznej unikatowy login, a także treść regulaminu Klubu.

6. Do przystąpienia do Klubu niezbędne jest zaakceptowanie regulaminu Klubu, a następnie zalogowanie się za pomocą przesłanego unikatowego loginu.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia wniosku także w innych uzasadnionych wypadkach, np. gdy formularz jest niekompletny, zawiera oczywiście nieprawdziwe dane. Organizator nie ma w takim wypadku obowiązku podejmować dodatkowych działań zmierzających np. do uzupełnienia lub poprawienia wniosku, a także wysyłać odpowiedzi.

8. W razie zmiany danych wymienionych we wniosku, Uczestnik Klubu ma obowiązek niezwłocznego uaktualnienia danych zawiadamiając Organizatora za pośrednictwem adresu e-mail: klub.rigips@saint-gobain.com. Brak aktualizacji skutkować będzie brakiem odpowiedzialności Organizatora za działania lub zaniechania spowodowane niezaktualizowaniem danych.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez kandydata na Uczestnika Klubu i Uczestnika Klubu nieprawdziwych danych.

10. Organizator zastrzega sobie - w razie uzasadnionych wątpliwości - dokonanie weryfikacji danych i dyspozycji Uczestnika Klubu drogą telefoniczną.

11. Wymagane jest, aby po użyciu przesłanego unikatowym loginu, Uczestnik Klubu zmienił login na inny.

12. Uczestnik Klubu zobowiązany jest do zabezpieczenia loginu. Organizator nie odpowiada za skutki ujawnienia loginu przez Uczestnika Klubu osobom niepowołanym lub nieupoważnionym do działania w imieniu Uczestnika Klubu.

13. W wypadku jeżeli Uczestnik Klubu zapomni unikatowego loginu przesłanego mu przez administratora, zostanie mu wygenerowany przez system kolejny, unikalny login.

14. Uczestnik Klubu może mieć tylko jedno konto. Rejestracja może być dokonana przez osoby uprawnione do reprezentowania kandydata na Uczestnika Klubu.

§ 3.
KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW KLUBU

1. Uczestnicy Klubu mogą otrzymywać w zależności od decyzji Organizatora drobne upominki firmowe, których wartość nie będzie przekraczać 100 zł.

2. Organizator będzie incydentalnie przygotowywał wyłącznie dla Uczestników Klubu akcje specjalne w postaci - konkursów, warsztatów oraz regionalnych i ogólnopolskich spotkań szkoleniowych, o czym będzie informował przede wszystkim na platformie Klubu. Warunki tych akcji będę regulowane w odrębnych dokumentach.

3. Uczestnicy Klubu będą uprawnieni do uzyskiwania dodatkowych korzyści w postaci możliwości odbierania nagród katalogowych w zależności od wysokości dokonanego zakupu, których szczegóły będą przedstawiać Uczestnikom Klubu przedstawiciele Organizatora, z tym jednak zastrzeżeniem, że dla ich uzyskania niezbędne jest podpisanie odpowiedniej umowy o współpracy z Organizatorem.

4. Uczestnicy Klubu mają nieodpłatny dostęp do materiałów merytorycznych takich jak porady, informacje o nowościach, filmy instruktażowe. Uczestnicy Klubu mogą mieć dostęp do moderowanego forum, na którym możliwa jest wymiana poglądów i doświadczeń wśród Uczestników Klubu.

5. Organizator umożliwi Uczestnikom Klubu w trakcie trwania Programu stworzenie na portalu www.rigips.pl wizytówki Uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane w wizytówkach Uczestników, w szczególności za ewentualne naruszenia praw osób trzecich, w tym m. in. naruszenia praw autorskich.

6. Uczestnicy Klubu mogą otrzymywać bezpłatnie korespondencję zawierającą informacje o nowościach w ofercie Organizatora oraz o organizowanych przez niego promocjach i konkursach innych niż wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu, na co Uczestnicy wyrażają zgodę przystępując do Klubu.

7. Organizator umożliwi Uczestnikom – w miarę możliwości – dostęp do programu szkoleń, co zapewni Uczestnikowi stałą możliwość poszerzania wiedzy i doskonalenia umiejętności w zakresie montażu systemów Rigips.

§ 4.
CZŁONKOSTWO I ZAKOŃCZENIE CZŁONKOSTWA W KLUBIE

1. Członkostwo w Klubie jest bezpłatne i trwa przez czas z góry nie oznaczony z zastrzeżeniem postanowień poniżej.

2. W wypadku gdy Uczestnik Klubu już po dokonaniu zmiany loginu (z przesłanego mu unikatowego przez administratora) utraci go lub ujawni osobom niepowołanym, Organizator na jego żądanie zablokuje konto w Klubie i przeprowadzi procedurę przyznania nowego loginu. Zawiadomienie powinno być kierowane na adres e-mail: klub.rigips.saint-gobain.com.

3. Organizator zablokuje konto także na żądanie Uczestnika Klubu, m. in. jeżeli klient zachce zrezygnować z uczestnictwa w Klubie. Żądanie powinno być kierowane na adres e-mail: klub.rigips.saint-gobain.com.

4. Organizator jest uprawniony do zablokowania konta Uczestnika Klubu ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Uczestnik Klubu nie przestrzega niniejszego regulaminu.

5. Konto Uczestnika Klubu może zostać zablokowane przez Organizatora jeżeli w ciągu 12 miesięcy Uczestnik Klubu nie dokona żadnego zakupu produktów i systemów Rigips.

6. Zablokowanie konta Uczestnika Klubu jest równoznaczne z utratą członkostwa w Klubie.

7. Z chwilą zablokowania konta Uczestnika Klubu traci on możliwość korzystania z korzyści płynących z członkostwa w Klubie i nie przysługuje mu jakiekolwiek odszkodowania z tego tytułu.

§ 5.
ZAWIESZENIE I ZAKOŃCZENIE FUNKCJONOWANIA KLUBU

1. Organizator zastrzega możliwość krótkotrwałego zawieszenia prowadzenia Klubu z uwagi na problemy techniczne, awarie bądź konserwację.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za trudności lub brak dostępu do konta Uczestnika Klubu z przyczyn niezależnych od Organizatora, jak np. wadliwe działania systemów komputerowych czy poczty elektronicznej.

3. Organizator ma prawo zakończyć prowadzenie Klubu. W takim wypadku zawiadomi o tym Uczestników Klubu za pośrednictwem wskazanych przez nich we wniosku adresów e-mail na co najmniej 7 dni przed zakończeniem prowadzenia Programu.

§ 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnik Klubu będzie otrzymywał informacje marketingowe Organizatora na podany przez siebie we wniosku adres e-mail, na co przystępując do Programu wyraża zgodę.

2. Uczestnik Klubu przystępując do Klubu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość wykonanych prac przez Uczestnika Klubu stosującego produkty i systemy Rigips, ani nie udziela jakiejkolwiek gwarancji z tego tytułu.

4. Uczestnik Klubu nie jest przedstawicielem Organizatora i nie jest upoważniony do działania w jego imieniu.

5. Uczestnik Klubu nie ma prawa posługiwania się znakami towarowymi Rigips, chyba że uzyska pisemną zgodę na powyższe pod rygorem nieważności.

6. W razie problemów technicznych bądź zapytań należy przesłać odpowiednie zgłoszenie na adres e-mail klub.rigips.@saint-gobain.com.

7. Kandydat na Uczestnika Klubu wysyłając lub przekazując wypełniony wniosek wyraża zgodę na przetwarzanie danych przekazanych we wniosku dla celów i w zakresie niezbędnym do funkcjonowania Klubu.

8. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do członkostwa w Klubie.

9. Wszelkie spory wynikające z wykonywania niniejszej umowy strony zobowiązują się w pierwszej kolejności rozwiązywać polubownie. W wypadku, gdy okaże się to niemożliwe, spory te zostaną poddane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla pozwanego.

10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych powodów. Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.rigips.pl.

12. Niniejszy regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora.

13. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 16 maja 2013 r.

Gliwice, dnia 16 maja 2013 r.