Ochrona przed hałasem

Hałas jest ogromnym problemem współczesnego człowieka. Miliony osób cierpią z powodu nadmiernego hałasu, zarówno w miejscu pracy, jak i zamieszkania. Nadmierny hałas jest przyczyną wzrostu napięcia, kłopotów z koncentracją i przemęczenia, powoduje utratę produktywności i pogarsza ogólny stan zdrowia. Szacuje się, że ok. 120 milionów ludzi na świecie cierpi z powodu całkowitej lub częściowej utraty słuchu, a uszkodzenie słuchu jest najbardziej powszechnym zagrożeniem w środowisku pracy.

Dlatego ochrona przed hałasem jest bardzo ważnym zagadnieniem budowlanym, regulowanym wieloma przepisami, jednym z 6 podstawowych wymagań użytkowych, jakim powinny odpowiadać budynki.

Rozwiązania RIGIPS są bardzo skuteczne w ochronie przed hałasem i ograniczaniu jego propagacji wewnątrz budynku.

Dopuszczalne poziomy hałasu w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ludzi zostały określone w normie PN-87/B-02151/02 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach”. Obowiązek jej stosowania wprowadza §326 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002, wraz z późniejszymi zmianami (zwłaszcza z dnia 7 kwietnia 2004 i 10 grudnia 2010).

Poziom hałasu w pomieszczeniach w budynkach biurowych nie powinien przekraczać 35 – 50 dB w ciągu dnia. Jednocześnie norma PN-N-01307: 1994 określa dopuszczalny równoważny poziom dźwięku w czasie pobytu pracownika na stanowisku pracy biurowej. Dla typowych pomieszczeń administracyjnych i biurowychwynosi on 55 dB, a w sekretariatach i biurach obsługi klienta 65 dB. Dla lepszego zobrazowania tych wielkości przedstawiamy decybelową skalę natężenia hałasu wraz z odpowiednimi do danego poziomu źródłami:

Hałas jest bardzo niepożądanym zjawiskiem w pomieszczeniach biurowych. Oprócz hałasu przenikającego z zewnątrz jego źródłem może być używany sprzęt biurowy, liczne rozmowy prowadzone na ograniczonej przestrzeni (zwłaszcza biura typu „open space”) czy pracujące instalacje budynku. Nadmierny hałas w biurze jest przyczyną dyskomfortu pracowników, powoduje spadek efektywności pracy, a w skrajnych wypadkach uniemożliwia jej wykonywanie. Może też być przyczyną zakłóceń w komunikacji werbalnej, szczególnie podczas narad czy spotkań. Komfortowe warunki akustyczne ułatwiają koncentrację i jej utrzymanie oraz poprawiają ogólną wydajność pracy. Dlatego ważne jest, aby projektując i budując obiekty biurowe ograniczać rozprzestrzenianie się hałasu, stosując odpowiednie materiały dźwiękochłonne i dźwiękoizolacyjne.

Na sumaryczny poziom hałasu w danym pomieszczeniu składają się następujące rodzaje „hałasu budowlanego”:

a) hałas zewnętrzny, docierający przez ściany zewnętrzne i okna. Jest to najczęściej hałas komunikacyjny lub przemysłowy. Możemy go ograniczać poprzez dobór właściwej izolacyjności ścian i okien. Wymagania są zawarte w normie PN-B-02152-3
b) hałas z sąsiednich pomieszczeń, docierający przez ściany wewnętrzne i stropy. Możemy go ograniczać poprzez dobór właściwej izolacyjności ścian i stropów – zarówno od dźwięków powietrznych, jak i uderzeniowych. Wymagania są zawarte w normie PN-B-02151-3
c) hałas pogłosowy, powstający w tym samym pomieszczeniu wskutek wielokrotnych odbić fal dźwiękowych. Dotyczy głównie dużych pomieszczeń. Możemy go ograniczać przez stosowanie materiałów dźwiękochłonnych, głównie na sufitach i ścianach. Brak wymagań prawnych, w przygotowaniu norma PN-B-02151-4
d) hałas instalacyjny, pochodzący od instalacji wodnych, ściekowych, klimatyzacyjnych, itp. Najlepszym sposobem ograniczania tego hałasu jest odcinanie drgających instalacji od konstrukcji i elementów budynku przez stosowanie elastycznych uchwytów, mocowań, przekładek, itp. Brak wymagań prawnych.

RIGIPS jest specjalistą w systemach zabudowy wnętrz. Dlatego nasze systemy przyczyniają się w znacznym stopniu do ograniczenia hałasu z sąsiednich pomieszczeń i hałasu pogłosowego, mogą w pewnym stopniu poprawiać izolacyjność ścian zewnętrznych (okładziny ścienne) i ograniczać hałas instalacyjny (szachty). W walce z tymi rodzajami hałasu kluczowe są dwa pojęcia: izolacyjność akustyczna i dźwiękochłonność. 

Izolacyjność akustyczna jest bardzo ważnym parametrem użytkowym wszystkich przegród budowlanych – ścian i stropów. Polega na redukcji natężenia dźwięku przechodzącego z jednego pomieszczenia do drugiego przez oddzielającą je przegrodę. Jej odpowiednio wysoki poziom zapobiega przedostawaniu się hałasu z sąsiednich pomieszczeń i zapewnia odpowiedni komfort akustyczny w pomieszczeniu.

Miarą izolacyjności akustycznej jest współczynnik R’ A1 dla dźwięków powietrznych i ΔL dla dźwięków w uderzeniowych. Obie wielkości wyrażone są w decybelach (dB). Warto zauważyć, że współczynnik R’ A1 jest miarą izolacyjności zbliżoną do warunków rzeczywistych, gdyż oprócz izolacyjności samej przegrody uwzględnia również poprawki na przenoszenie boczne dźwięku oraz niedoskonałości wykonania. W katalogach i tabelach producentów podaje się wskaźniki R lub R , będące wynikiem badań w A1 laboratoryjnych i odzwierciedleniem niejako „idealnej i nieskończenie wielkiej” przegrody.

Wymagania odnośnie izolacyjności akustycznej przegród w poszczególnych budynkach i pomieszczeniach określone są w normie PN-B-02151- 3:1999, a ich obowiązek stosowania wprowadzają dwa rozporządzenia: MRRiB z 31 sierpnia 2001 (Dz.U nr 101 poz. 1104 z 2001) i MI w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 12 kwietnia 2002 (Dz.U nr 75 z 2002), wraz z późniejszymi zmianami. Wymagania dotyczą ścian zewnętrznych i wewnętrznych. Wymagania izolacyjności od dźwięków uderzeniowych określone są tylko dla stropów.

W każdym budynku biurowym właściwa izolacyjność akustyczna przegród pełni niezwykle istotną rolę. Musi zapewnić właściwe warunki pracy w pomieszczeniach,
gdzie zwykle wymagana jest silna koncentracja umysłu lub natężenie uwagi (gabinety, sale konferencyjne, pokoje pracy). Dlatego zachęcamy do takiego projektowania i budowania, aby rzeczywiste wartości izolacyjności akustycznej przekraczały wymagane prawem minima.

Wymagania izolacyjności akustycznej dla obiektów biurowych (według normy „budynki administracyjne”) wynoszą odpowiednio:

  • dla ścian zewnętrznych – od 20 do 38 dB (zależnie od miarodajnego poziomu hałasu zewnętrznego)
  • dla ścian wewnętrznych – od 35 do 50 dB (zależnie od rodzaju pomieszczeń)
  • dla stropów – 45 lub 50 dB minimum dla dźwięków powietrznych i 63 dB maksimum dla dźwięków uderzeniowych. Poniżej przedstawiamy graficzne selektory doboru właściwej minimalnej izolacyjności ścian działowych dla różnych pomieszczeń w budynkach biurowych (administracyjnych).

Budynki administracyjne. Minimalna wymagana wartość wskaźnika R' dla ściany bez drzwi oddzielającej pomieszczenia typu 1 i 2

 Materiały i systemy RIGIPS proponowane w tym katalogu umożliwiają spełnienie wymagań zawartych w normie, a w wielu przypadkach znaczne ich przekroczenie, co przyczynia się do podniesienia komfortu użytkowania pomieszczeń.

Szczególne godne polecenia są:

  • ściany działowe AKU wykonane z profili stalowych ULTRASTIL® Aku i podwójnej warstwy płyt RIGIPS PRO Aku (płyta niebieska). Podstawowy system 3.40.06 AKU posiada wskaźnik izolacyjności akustycznej R = 62dB
  • sufity podwieszane monolityczne wykonane z podwójnej warstwy płyt TM gipsowo-kartonowych RIGIPS 4PRO , system 4.10.15 o izolacyjności akustycznej Rw = 30 dB (bez wełny mineralnej)
  • sufity podwieszane kasetonowe z płytami CASOPRANO (CASOROC, CASOSTAR lub CAOBIANCA), system 4.07.70 o izolacyjności akustycznej wzdłużnej D = 41 dB (bez wełny mineralnej)
  • płyty podłogowe RIGIDUR system 7.05.00 o wskaźniku tłumienia dźwięków uderzeniowych ΔLw > =19dB