NOTA PRAWNA


1. Niniejszy Regulamin określa zakres, warunki i zasady korzystania ze strony internetowej pod adresem www.rigips.pl (dalej "Serwis")

2. Wydawcą Serwisu jest Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ulica Okrężna 16 zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach pod numerem KRS 0000086064 (dalej "Spółka")

3. Użytkownikiem jest każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.

4. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym do jego elementów graficznych, tekstowych, układu strony oraz innych elementów są zastrzeżone i stanowią własność Spółki lub innych osób fizycznych bądź prawnych, o ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej. Korzystanie z zawartości Serwisu nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw do całości jak i części baz danych w nim zawartych. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z baz danych jedynie w zakresie dozwolonego użytku określonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 00.80.904 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 ze zm.) Bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki zabronione jest dokonywanie w celach komercyjnych kopiowania, modyfikowania transmitowania jakiejkolwiek części serwisu w całości lub części, poza przypadkami określonymi stosownymi przepisami prawa.

5. Nazwy towarów, nazwy handlowe oraz inne oznaczenia indywidualizujące używane na stronach Serwisu stanowiące chronione znaki towarowe podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 01.49.508 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 93.47.211 ze zm.)

6. Dane i informacje zawarte na stronach Serwisu służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały opracowane przez Spółkę na podstawie źródeł uznanych za wiarygodne. Z uwagi na możliwość występowania błędów lub pominięć Spółka nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności za kompletność, rzetelność lub też aktualność zamieszczonych w Serwisie informacji. Spółka zastrzega sobie prawo zmiany informacji i danych w wybranym przez siebie terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia użytkowników Serwisu. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść obcych informacji i ogłoszeń zamieszczanych na stronach Serwisu. 6. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w Serwisie ponosi sam użytkownik. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkowników Serwisu lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych w Serwisie.

7. Spółka nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody wynikające z dostępu do Serwisu oraz za działania osób trzecich jak również za wszelkie szkody powstałe w związku z pobieraniem bądź wykorzystywaniem materiałów znajdujących się na stronie internetowej Serwisu, a także wywołane błędami systemu komputerowego, wirusami lub komunikacją za pomocą poczty elektronicznej.

8. Żadna informacja zawarta w Serwisie nie stanowi oferty sprzedaży któregokolwiek z towarów prezentowanych w Serwisie i nie może stanowić podstawy do wnoszenia roszczeń o zawarcie umowy sprzedaży towaru.

9. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępności Serwisu.

10. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa polskiego.

11. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.

12. Korzystanie z Serwisu oznacza zapoznanie się z Regulaminem i akceptację postanowień Regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania.

13. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu według własnego uznania i w dowolnym czasie bez podania przyczyny, poprzez zamieszczenie zmienionego Regulaminu w Serwisie. Zamieszczenie nowego Regulaminu będzie każdorazowo wskazane w Serwisie a zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami jest obowiązkiem użytkownika. Zmiany obowiązują od momentu ich wprowadzenia. Korzystanie z Serwisu po zamieszczeniu zmienionego Regulaminu traktowane będzie jako zgoda użytkownika na te zmiany. Spółka zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu.

14. Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie użytkownikom Serwisu, którzy mogą go pozyskać, odtworzyć i utrwalić za pomocą Internetu.

Pliki cookies

W związku z udostępnianiem zawartości serwisów internetowych stosujemy pliki cookies, możemy także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Informacje zawarte poniżej, a dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych.

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, na przykład wyświetlić serwis dostosowując jego parametry do charakterystyki urządzenia.

b) tworzenia statystyk, które pomagają nam analizować sposób interakcji użytkowników z serwisem.

c) dostarczania użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań, w tym poprzez remarketing.

d) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego, dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

Większość przeglądarek internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy naszych serwisów mogą dokonać w każdej chwili zmian ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Wyłączenie stosowania cookies może utrudnić korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania.

Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisach z zastrzeżeniem tych, dostępnych po zalogowaniu. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego oraz wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.