Nośność i stateczność

Obiekty budowlane muszą być zaprojektowane
i wykonane w taki sposób, aby obciążenia mogące na nie
działać podczas ich budowy i użytkowania nie prowadziły do:

 • zawalenia się całego obiektu budowlanego lub jego części
 • znacznych odkształceń o niedopuszczalnym stopniu
 • uszkodzenia innych części obiektów budowlanych, urządzeń lub zamontowanego wyposażenia w wyniku znacznych odkształceń elementów nośnych konstrukcji
 • uszkodzenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do wywołującej go przyczyny

Oferowane przez Rigips systemy suchej zabudowy zostały opracowane na podstawie badań w zewnętrznych (niezależnych) i wiodących ośrodkach badawczych oraz doświadczeń koncernu Saint-Gobain.

Ściany działowe

Ściany działowe systemów RIGIPS spełniają kryteria sztywności, to znaczy określone obliczeniowo ugięcia elementów ścian od poniżej podanych obciążeń nie powinny przekraczać H/350 (gdzie H to wysokość ściany), a określone doświadczalnie ugięcia od każdego z wymienionych obciążeń przyłożonego osobno nie powinny przekraczać H/400:

 • obciążenie poziome równomiernie rozłożone, wywołane różnicą ciśnień powietrza po obu stronach ściany, 2 o wartości 250 N/m
 • obciążenie liniowe siłą poziomą, działającą na wysokości 1,2 m od poziomu podłogi, o wartości:
  • 500 N/m przy ścianach pomieszczeń, w których przebywa niewiele osób, jak na przykład: pokoje w mieszkaniach, hotelach, biurach, szpitalach oraz inne wykorzystywane w podobny sposób, a także ścian pomiędzy tymi pomieszczeniami i korytarzem (różnica poziomu podłogi po obu stronach ściany do 1,0 m)
  • 1000 N/m przy ścianach pomieszczeń, w których przebywa wiele osób, jak na przykład: sale konferencyjne, aule wykładowe, klasy szkolne oraz inne wykorzystywane w podobny sposób, a także ścian pomiędzy tymi pomieszczeniami i korytarzem (różnica poziomu podłogi po obu stronach ściany może wynosić ponad 1,0 m
 • obciążenie momentem, np. od półki z książkami, działającym na wysokości 1,8 m na całej długości ściany, o wartości 120 Nm/m

Ściany działowe RIGIPS spełniają wymagania odporności na uderzenia ciałem miękkim i twardym dla kategorii użytkowania określonych w Wytycznych EOTA do Europejskich Aprobat Technicznych ETAG 003. Ściany z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS wyróżniają się posiadaniem systemowej aprobaty technicznej ITB- AT-15-4679/2010.
 

Definicje kategorii użytkowania (odporności na uderzenia wg ETAG003)

 

Sufity podwieszane

Zdolność do przenoszenia obciążeń rusztu powinna być ustalona za pomocą badania każdego z jego elementów osobno, przeprowadzonego odpowiednią metodą badawczą określoną w normie PN-EN 13964:2005, chyba że rodzaj, wymiary i własności fizyczne materiału pozwalają na obliczenie nośności i odkształcenia. Ruszt powinien być klasyfikowany według granicznych wartości ugięcia podanych w talicy.
 

Klasy ugięcia

 

A) Ugięcie maksymalne będące sumą ugięcia kształtownika rusztu i elementu połaci
B) L w mm jest odległością między elementami zawiesia lub punktami zawieszenia

RIGIPS oferuje rozwiązania systemowe sufitów podwieszanych o zwiększonej odporności na uderzenia spełniające wymagania klasy 1A oraz klasy 2A zgodnie     z normą PN-EN 13964:2005, aneks D.
 

Podział na klasy w zależności od prędkości uderzenia


 

Sufity podwieszane kasetonowe

Z uwagi na dopuszczalne ugięcia, charakterystyczne obciążenia sufitu nie mogą być większe niż: 

 1. Całkowite obciążenia równomiernie rozłożone: 2 q = 200 N/m
 2. Obciążenie siłą skupioną: P = 50 N

Przy jednoczesnym działaniu obciążenia równomiernie rozłożonego i siły skupionej powinien być spełniony warunek: P = [1-q /qK ]*P, gdzie:

 • Pk – charakterystyczna wartość siły skupionej
 • qk – charakterystyczna wartość obciążenia równomiernie rozłożonego

Ugięcie sufitu

Ugięcia sufitów przy obciążeniach siłą skupioną działającą prostopadle do płaszczyzny sufitu oraz obciążeniu równomiernie rozłożonym, działającym prostopadle do płaszczyzny sufitu nie mogą przekroczyć L/500 (gdzie L jest rozstawem zawieszeń). Dodatkowo, wartość ugięcia nie powinna przekraczać 4 mm, a przy ugięciach w granicach dopuszczalnych żaden element sufitu nie powinien wysunąć się ani wypaść z założonego położenia.

Nośność sufitu

Ze względu na nośność, ruszt może przenosić obciążenia równomiernie rozłożone nieprzekraczające 2 200 N/m. W suficie ogniochronnym obciążenia rusztu powinny być ograniczone do ciężaru własnego sufitu (wraz z wełną mineralną). W ofercie RIGIPS znajdują się przebadane systemy sufitowe umożliwiające
dociążanie dodatkowymi elementami.

Nośność wieszaków

Nośność wieszaków nie powinna być mniejsza niż 200 N. Obciążenie przenoszone przez wieszak nie powinno przekraczać wartości podanej w dokumentacji technicznej lub na etykiecie danego rodzaju wieszaja, przy zachowaniu warunków rozstawu profili i wieszaków zgodnych dla danego systemu.

Sufity podwieszane monolityczne

Z uwagi na dopuszczalne ugięcia, charakterystyczne obciążenia dodatkowe sufitu nie mogą być większe niż:

 1. Obciążenia równomiernie rozłożone: 2 q = 200 N/m
 2. Obciążenie siłą skupioną: P = 250 N

Ugięcie sufitu

Ugięcia sufitów przy obciążeniach siłą skupioną działającą prostopadle do płaszczyzny sufitu oraz obciążeniu równomiernie rozłożonym, działającym prostopadle do płaszczyzny sufitu, nie mogą przekroczyć L/500 (gdzie L jest rozstawem zawieszeń), jednocześnie wartość ugięcia nie powinna przekraczać 4 mm. Przy ugięciach w granicach dopuszczalnych, żaden element sufitu nie powinien wysunąć się ani wypaść z założonego położenia.

Zabudowa poddaszy

Ugięcie od poniżej podanych obciążeń (oraz ich kombinacji) nie powinno przekraczać L/500 = 2 mm (gdzie L to rozstaw wieszaków)

 • obciążenie równomiernie rozłożone, wywołane ciężarem izolacji termicznej, paroizolacji oraz ciężarem własnym, o wartości 300 N/m (30 kg/m)
 • obciążenie siłą skupioną, wywołane podwieszeniem elementów wyposażenia wnętrza o wartości 170 N (17 kg) w przypadku podwieszenia ciężaru na skrajnych (przyściennych) profilach nośnych oraz 200 N (20 kg)

- w przypadku podwieszenia ciężaru na pozostałych profilach nośnych

Suchy jastrych (podkłady podłogowe)

Podkłady podłogowe RIGIPS mogą być stosowane zarówno w budownictwie mieszkaniowy, jak i użyteczności publicznej w budynkach nowo wznoszonych lub modernizowanych w pomieszczeniach kategorii 1, 2 i 3 zakresu stosowania:

Definicja zakresu stosowania elementów jastrychowych RIGIDUR

 • Zakres stosowania 1 - kategoria w oparciu o normę DIN 1055-3: odpowiada maks. 2kN/m obciążenia powierzchni: mieszkania, biura (także korytarze), gabinety lekarskie, bawialnie, pomieszczenia handlowe do 50 m
 • Zakres stosowania 2 - kategoria w oparciu o normę DIN 1055-3: odpowiada maks. 3kN/m obciążenia powierzchni: hotele, sale chorych, klasy szkolne czy pomieszczenia badawcze łącznie z salami operacyjnymi (bez ciężkich urządzeń), kawiarnie, restauracje, jadalnie i czytelnie
 • Zakres stosowania 3 - kategoria w oparciu o normę DIN 1055-3: odpowiada maks. 5 kN/m obciążenia powierzchni: korytarze w szpitalach, korytarze do sal wykładowych i klas, powierzchnie z zamocowanymi krzesłami (w kinach, kościołach, salach wykładowych, teatrach, salach konferencyjnych, poczekalniach, itp.), muzea, wejścia do budynków publicznych i hoteli, powierzchnie w sklepach detalicznych i domach towarowych, powierzchnie fabryczne i warsztatowe z niedużym natężeniem.

1) Powierzchnia obciążenia 50 mm.