Bezpieczeństwo pożarowe

Rigips, korzystając z doświadczeń wyniesionych z 20-letniej historii istnienia na polskim rynku budowlanym oraz z doświadczeń zebranych w całym koncernie Saint-Gobain, oferuje innowacyjny program w zakresie biernej ochrony przeciwpożarowej w budownictwie. Prawidłowo wykonane zabezpieczenia przeciwpożarowe skutecznie chronią nośność konstrukcji i przeciwdziałają rozprzestrzenianiu się ognia. Gwarantują bezpieczeństwo i są mniej kosztowne niż usuwanie skutków pożarów. 

Oferowane przez RIGIPS systemy ochrony przeciwpożarowej zostały opracowane na podstawie licznych badań ogniowych przeprowadzonych w krajowych i zagranicznych instytutach budowlanych. Zwiększają znacząco poziom bezpieczeństwa w przypadku pożaru.

Obiekty budowlane muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby w przypadku wybuchu pożaru:

 • nośność konstrukcji została zachowana przez określony czas
 • powstawanie i rozprzestrzenianie się ognia i dymu w obiektach budowlanych było ograniczone
 • rozprzestrzenianie się ognia na sąsiednie obiekty budowlane było ograniczone
 • osoby znajdujące się wewnątrz mogły opuścić obiekt budowlany lub być uratowane w inny sposób
 • uwzględnione było bezpieczeństwo ekip ratowniczych

Wymagania związane z ochroną przeciwpożarową budynków są zawarte w następujących aktach prawnych:

 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. PRAWO BUDOWLANE
 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O WYROBACH BUDOWLANYCH
 3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. O OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ
 4. Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy O OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. „W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”
 6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. „W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów”
 7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. „W sprawie zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej”
 8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2010 r. „W sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych”
 9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r. „W sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego”

W celu określenia wymagań technicznych i użytkowych wprowadzono następujący podział budynków na grupy wysokości (§8 Rozporządzenia MI):

 • Niskie (N) – do 12 m włącznie ponad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości do 4 kondygnacji N nadziemnych włącznie
 • Średniowysokie (SW) – ponad 12 m do 25 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości ponad 4 do 9 kondygnacji naziemnych włącznie
 • Wysokie (W) – ponad 25 m do 55 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości ponad 9 do 18 kondygnacji nadziemnych włącznie
 • Wysokościowe (WW) – powyżej 55 m nad poziomem terenu

Budynki oraz części budynków stanowiących odrębne strefy pożarowe z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania, dzieli się na (§ 209.1 Rozporządzenia MI):

 • mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej charakteryzowane kategorią zagrożenia ludzi
 • produkcyjne i magazynowe kwalifikowane w zależności od wielkości gęstości obciążenia ogniowego
 • inwentarskie – służące do hodowli inwentarza

Budynki oraz części budynków, stanowiące odrębne strefy pożarowe, zalicza się do jednej lub więcej niż jedna spośród następujących kategorii zagrożenia ludzi (§ 209.2 Rozporządzenia MI):

 • Zawierające pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania 50 osób nie będących ich stałymi użytkownikami, nie przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się. Są to na przykład: centra handlowe i duże sklepy, teatry, kina, szkoły z salami na ponad 50 osób
 • Przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, takie jak szpitale, żłobki, przedszkola, domy dla osób starszych
 • Użyteczności publicznej, nie zakwalifikowane do ZL I i ZL II, na przykład biura, szkoły, banki, mniejsze sklepy i restauracje
 • Mieszkalne
 • Zamieszkania zbiorowego, nie zakwalifikowane do ZL I i ZL II, na przykład hotele, pensjonaty, domy wczasowe

Szpitale i inne budynki opieki zdrowotnej będą głównie zaliczane do kategorii ZL II.

Klasy odporności przeciwpożarowej budynków

(§ 212.1. WT) Ustanowiono 5 klas odporności pożarowej budynków lub ich części podanych w kolejności od najwyższej do najniższej i oznaczonych literami:

„A”, „B”, „C”, „D”, „E”

Dobór odpowiedniej klasy odporności pożarowej budynku odbywa się na podstawie:

 • dla budynków ZL: kategorii zagrożenia ludzi (ZLI, ZLII,ZLIII, ZLIV, ZLV) oraz wysokości budynku (N, SW, W, WW)
 • dla budynków PM i IN: wielkości maksymalnej gęstości obciążenia ogniowego (Q) oraz wysokości budynku (N, SW, W, WW)

Budynki służby zdrowia należą do kategorii zagrożenia ludzi ZL (szpitale do ZL II). Poniższa tabela podaje ich klasy wymaganej odporności ogniowej w zależności od wysokości.

Klasy odporności pożarowej budynków zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL

Odporność ogniowa elementów budynku

Odporność ogniowa wg PN-EN 13501-2. Zdolność elementu budynku do spełniania określonych wymagań w znormalizowanych warunkach fizycznych, odwzorowujących porównawczy przebieg pożaru.

Miarą odporności ogniowej jest wyrażony w minutach czas od początku badania do chwili osiągnięcia przez element próbny jednego z trzech stanów granicznych, tj.:

 • nośności ogniowej R
 • izolacyjności ogniowej I
 • szczelności ogniowej E

R - stan graniczny nośności ogniowej – stan, w którym element próbny przestaje spełniać swoją funkcję nośną
I - stan graniczny izolacyjności ogniowej – stan, w którym element próbny przestaje spełniać swoją funkcję oddzielającą na skutek przekroczenia granicznej wartości temperatury powierzchni nienagrzewanej 
E - stan graniczny szczelności ogniowej – stan, w którym element próbny przestaje spełniać funkcje na skutek pojawiania się na powierzchni nienagrzewanej płomieni lub wystąpienia w elemencie próbnym szczelin o rozwartości i długości przekraczającej wielkości granicznej.

Odporność ogniowa elementów budynków – zestawienie kryteriów użytkowych

W zależności od zachowanych kryteriów odporności ogniowej w czasie wyrażonym w minutach przez jedną z poniższych liczb:

15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240,

ustala się następujące klasy odporności ogniowej elementów budynków:

Rczas - klasa ta wyraża czas, w którym elementy nośne czas zachowują nośność ogniową, ale elementy nośne spełniające funkcje oddzielające nie zachowują szczelności i izolacyjności ogniowej
REczas - klasa ta wyraża czas, w którym elementy nośne czas spełniające funkcje oddzielające zachowują nośność i szczelność ogniową, ale nie zachowują izolacyjności ogniowej
REIczas - klasa ta wyraża czas, w którym elementy nośne czas spełniające funkcje oddzielające zachowują nośność, szczelność i izolacyjność ogniową
E czas- klasa ta wyraża czas, w którym elementy czas nienośne zachowują szczelność ogniową, a nie zachowują izolacyjności ogniowej
EIczas - klasa ta wyraża czas, w którym elementy czas nienośne zachowują szczelność i izolacyjność ogniową.

Odporność ogniowa elementów budynków wg PN-EN 13501-2:2007

Klasy odporności ogniowej elementów budynków

Produkty i systemy Rigips umożliwiają spełnienie wyżej opisanych wymagań w budynkach opieki zdrowotnej. Szczególnie godne polecenia:

 • zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych i żelbetowych wykonane z płyt gipsowych GLASROC F (Ridurit)
 • zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych i żelbetowych wykonane z mas natryskowych IGNIVER
 • sufity podwieszane monolityczne wykonane z kilku warstw płyt gipsowo-kartonowych typu DF lub F, umożliwiające osiągnięcie klas odporności ogniowej do (R)EI 120
 • ściany działowe wykonane z kilku warstw płyt gipsowo-kartonowych typu DF lub F, umożliwiające osiągnięcie klas odporności ogniowej do (R)EI 120
 • bloczki gipsowe do wykonywania murowanych ścian gipsowych o klasie odporności ogniowej do REI 180
 • płyty wermikulitowe GLASROC F V500 do wykonywania systemów wentylacji P-POŻ i oddymiania