Ochrona przed hałasem

 

Hałas to znaczący problem współczesnego człowieka. Ogromna ilość osób cierpi z powodu nadmiernego hałasu, zarówno w miejscu pracy, jak i zamieszkania. Nadmierny hałas jest przyczyną wzrostu napięcia, kłopotów z koncentracją oraz przemęczenia, a także powoduje utratę produktywności i pogarsza stan zdrowia. Stąd też ochrona przed hałasem jest ważnym zagadnieniem budowlanym, regulowanym wieloma przepisami, jednym z 6 podstawowych wymagań użytkowych, jakim powinny odpowiadać budynki. Rozwiązania RIGIPS są bardzo skuteczne w ochronie przed hałasem i ograniczaniu jego wpływowi wewnątrz budynku.

Hałas to kluczowy aspekt, zwłaszcza w takich obiektach jak hotele, gdzie na ograniczonej przestrzeni musimy zapewnić komfort wszystkim użytkownikom. Dopuszczalne poziomy hałasu w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ludzi zostały określone w normie PN-87/B-02151/02Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach”. Obowiązek jej stosowania wprowadza §326 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002, wraz z późniejszymi zmianami (zwłaszcza z dnia 7 kwietnia 2004 i 10 grudnia 2010). Poniższa tabela przedstawia wymagania odnośnie dopuszczalnego poziomu dźwięku A równoważnego dla pomieszczeń spotykanych w hotelach.

Poziom hałasu w pomieszczeniach budynków hotelowych nie powinien przekraczać 35-50 dB w ciągu dnia i 30-35 dB w ciągu nocy. Dla lepszego zobrazowania tych wielkości przedstawiamy decybelową skalę natężenia hałasu wraz z odpowiednimi do danego poziomu źródłami:

Hałas może być przykrą i niemiłą niespodzianką w hotelu, psującą przyjemność pobytu lub uniemożliwiającą właściwy wypoczynek i komfort snu. Hałaśliwy hotel na pewno pozostawi niemiłe wrażenie i zniechęci do ponownego odwiedzenia. Dlatego ważne jest, aby projektując i budując hotele ograniczać rozprzestrzenianie się hałasu, stosując odpowiednie materiały dźwiękochłonne i dźwiękoizolacyjne.

Na sumaryczny poziom hałasu w danym pomieszczeniu składają się następujące rodzaje „hałasu budowlanego”:

 • hałas zewnętrzny, docierający przez ściany zewnętrzne i okna. Jest to najczęściej hałas komunikacyjny lub przemysłowy. Możemy go ograniczać poprzez dobór właściwej izolacyjności ścian i okien. Wymagania są zawarte w normie PN-B-02152-3
 • hałas z sąsiednich pomieszczeń, docierający przez ściany wewnętrzne i stropy. Możemy go ograniczać poprzez dobór właściwej izolacyjności ścian i stropów – zarówno od dźwięków powietrznych, jak i uderzeniowych. Wymagania są zawarte w normie PN-B-02151-3
 • hałas pogłosowy, powstający w tym samym pomieszczeniu wskutek wielokrotnych odbić fal dźwiękowych. Dotyczy głównie dużych pomieszczeń. Możemy go ograniczać przez stosowanie materiałów dźwiękochłonnych, głównie na sufitach i ścianach. Brak wymagań prawnych, w przygotowaniu norma PN-B-02151-4
 • hałas instalacyjny, pochodzący od instalacji wodnych, ściekowych, klimatyzacyjnych, itp. Najlepszym sposobem ograniczania tego hałasu jest odcinanie drgających instalacji od konstrukcji i elementów budynku przez stosowanie elastycznych uchwytów, mocowań, przekładek, itp. Brak tutaj wymagań prawnych 

   

RIGIPS to specjalista w systemach zabudowy wnętrz. Dlatego też nasze systemy przyczyniają się w większym stopniu do ograniczenia hałasu z sąsiednich pomieszczeń i hałasu pogłosowego, mogą w pewnym stopniu poprawiać izolacyjność ścian zewnętrznych (okładziny ścienne) i ograniczać hałas instalacyjny (szachty). W walce z tymi rodzajami hałasu kluczowe są dwa pojęcia: izolacyjność akustyczna i dźwiękochłonność.

Izolacyjność akustyczna jest bardzo ważnym parametrem użytkowym wszystkich przegród budowlanych – ścian i stropów. Polega na redukcji natężenia dźwięku przechodzącego z jednego pomieszczenia do drugiego przez oddzielającą je przegrodę. Jej odpowiednio wysoki poziom zapobiega przedostawaniu się hałasu z sąsiednich pomieszczeń i zapewnia odpowiedni komfort akustyczny w pomieszczeniu. Miarą izolacyjności akustycznej jest współczynnik R’ dla dźwięków powietrznych i ΔLw dla dźwięków A1 uderzeniowych. Obie wielkości wyrażone są w decybelach (dB). Warto zauważyć, że współczynnik R’ jest miarą izolacyjności zbliżoną do warunków A1 rzeczywistych, gdyż oprócz izolacyjności samej przegrody uwzględnia również poprawki na przenoszenie boczne dźwięku oraz niedoskonałości wykonania. W katalogach i tabelach producentów podaje się wskaźniki R lub R , będące wynikiem badań w A1 laboratoryjnych i odzwierciedleniem niejako „idealnej i nieskończenie wielkiej” przegrody.

Wymagania odnośnie izolacyjności akustycznej przegród w poszczególnych budynkach i pomieszczeniach określone są w normie PN-B-02151-3:1999, a ich obowiązek stosowania wprowadzają dwa rozporządzenia: MRRiB z 31 sierpnia 2001 roku (Dz.U nr 101 poz. 1104 z 2001) i MI w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 12 kwietnia 2002 roku (Dz.U nr 75 z 2002), wraz z późniejszymi zmianami. Wymagania dotyczą ścian zewnętrznych i wewnętrznych. Wymagania izolacyjności od dźwięków uderzeniowych określone są tylko dla stropów.

W każdym obiekcie hotelowym właściwa izolacyjność akustyczna przegród pełni niezwykle istotną rolę. Musi zapewnić optymalne warunki snu i wypoczynku gościom. Szczególnie ważna jest wysoka izolacyjność ścian pomiędzy pokojami hotelowymi oraz ścian pomiędzy pokojem a korytarzem. Muszą one zapewniać dobry komfort akustyczny zarówno w ciągu dnia, jak i nocy. Dlatego zachęcamy do takiego projektowania i budowania, aby rzeczywiste wartości izolacyjności akustycznej przekraczały wymagane prawem minima.

Wymagania izolacyjności akustycznej dla budynków hotelowych (norma wyróżnia 3 rodzaje: hotele kategorii trzygwiazdkowej i wyższej, hotele niższych kategorii domy wczasowe i domy studenckie, internaty, domy rencistów) wynoszą odpowiednio:

 • dla ścian zewnętrznych – od 20 do 38 dB (zależnie od miarodajnego poziomu hałasu zewnętrznego)
 • dla ścian wewnętrznych – od 45 do 55 dB (zależnie od rodzaju pomieszczeń)
 • dla stropów – od 50 do 55 dB minimum dla dźwięków powietrznych i od 53 do 63 dB maksimum dla dźwięków uderzeniowych.

 

Graficzne selektory doboru właściwej minimalnej izolacyjności ścian działowych dla różnych pomieszczeń w hotelach wyższych kategorii, hotelach niższych kategorii i domach wczasowych oraz w domach studenckich, internatach i domach spokojnej starości.

Hotele kategorii *** i wyższej
Minimalna wymagana wartość wskaźnika R'A1 dla ściany bez drzwi oddzielającej pomieszczenia typu 1 i 2.

Hotele kategorii ** i niższej / domy wczasowe
Minimalna wymagana wartość wskaźnika R'A1 dla ściany bez drzwi oddzielającej pomieszczenia typu 1 i 2

 

Domy studenckie/internaty/domy spokojnej starości
Minimalna wymagana wartość wskaźnika R'A1 dla ściany bez drzwi oddzielającej pomieszczenia typu 1 i 2

 

Materiały i systemy RIGIPS proponowane w tym katalogu umożliwiają spełnienie wymagań zawartych w normie, a w wielu przypadkach znaczne ich przekroczenie, co przyczynia się do podniesienia komfortu użytkowania pomieszczeń. Szczególnie godne polecenia są:

 • ściany działowe AKU wykonane z profili stalowych ULTRASTIL® Aku i podwójnej warstwy płyt RIGIPS PRO Aku (płyta niebieska). Podstawowy system 3.40.06 AKU posiada wskaźnik izolacyjności akustycznej R = 62dB
 • sufity podwieszane monolityczne wykonane z podwójnej warstwy płyt TM gipsowo-kartonowych RIGIPS 4PRO, system 4.10.15 o izolacyjności akustycznej Rw = 30 dB (bez wełny mineralnej)
 • sufity podwieszane kasetonowe z płytami CASOPRANO (CASOROC, CASOSTAR lub CAOBIANCA), system 4.07.70 o izolacyjności akustycznej wzdłużnej D = 41 dB (bez wełny mineralnej)
 • płyty podłogowe RIGIDUR system 7.05.00 o wskaźniku tłumienia dźwięków uderzeniowych ΔLw > =19dB