Oszczędność energii i izolacyjność cieplna

Zgodnie z Warunkami Technicznymi (WT) od 2014 r. wzrosły wymagania w zakresie izolacyjności budynków - ściany muszą posiadać lepszą izolację, a okna i drzwi lepsze parametry energetyczne. Projektując inwestycję, trzeba spełnić warunek maksymalnej dopuszczalnej wartości wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną (pochodzącą z nieodnawialnych surowców – np. węgla czy ropy).

Do tej pory spełnienie wymagań energooszczędności poświadczano na jeden z dwóch sposobó

w: wykazując nieprzekroczenie maksymalnych wartości współczynnika przenikania ciepła dla przegród zewnętrznych lub wykazując nieprzekroczenie dopuszczalnej wartości wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną. Od 2014 roku trzeba spełnić obydwa wymagania jednocześnie.

Wskaźnik zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (wskaźnik EP) opisuje budynek pod względem energetycznym i środowiskowym. Na jego wartość ma wpływ nie tylko izolacja budynku, ale także sprawność systemów grzewczych i wentylacyjnych, czy rodzaj paliw stosowanych do ogrzewania. Dla budynków użyteczności publicznej (z wyjątkiem budynków opieki zdrowotnej) cząstkowe maksymalne wartości wskaźnika EP wynoszą:

  • 65 kWh/(m rok) – od 2014 roku 
  • 60 kWh/(m rok) – od 2017 roku
  • 45 kWh/(m rok) – od 2021 roku

Wartości maksymalne współczynnika przenikania ciepła zależą od rodzaju przegrody i od projektowanej temperatury w pomieszczeniu (lub i różnicy temperatur po obu stronach przegrody). Wartości te podaje poniższa tabela:

Pomieszczenie ogrzewane – pomieszczenie, w którym na skutek działania systemu ogrzewania lub w wyniku bilansu strat i zysków ciepła
utrzymywana jest temperatura, której wartość określona została w § 134 ust. 2 Rozporządzenia.
t - temperatura pomieszczenia ogrzewanego zgodnie z i
*) - od 1 stycznia 2019 r. – w przypadku budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich własnością.