Higiena, zdrowie i środowisko

Nie zostały określone specyficzne wymagania prawne pod względem higieny i zdrowia w budynkach biurowych. Wszystkie obiekty budowlane powinny być wykonane w taki sposób, aby podczas ich budowy, użytkowania i rozbiórki nie stanowiły zagrożenia dla higieny ani zdrowia pracowników. Powinno się zwrócić uwagę na poszczególne aspekty tego zagadnienia i postarać się o zapewnienie właściwego komfortu pod tym względem.

 

Jakość powietrza jest ważnym czynnikiem, który decyduje o warunkach i komforcie pracy w biurowcach. Dlatego pomieszczenia powinny być wyposażone w systemy wentylacji, które umożliwiają właściwą wymianę powietrza. Należy zadbać, żeby stosować materiały o niskich klasach emisji zanieczyszczeń chemicznych. Produkty RIGIPS z grupy Activ’Air® skutecznie oczyszczają powietrze ze szkodliwych substancji.

Także zanieczyszczenia stałe emitowane do atmosfery przez materiały budowlane mogą stanowić problemem. Dlatego dobrze jest stosować materiały przebadane pod tym kątem według normy ISO 14644, które posiadają określoną klasę czystości, jedną z dziewięciu. Zwykle materiały o klasach 4 lub 5 mogą być stosowane w pomieszczeniach „higienicznych”, a o klasach o jeden niższych w pomieszczeniach typowych.

Oświetlenie ma podobnie duży wpływ na ogólny wygląd i nastrój pomieszczenia, a także na komfort pracy. Istotnym czynnikiem w tym względzie jest sposób, w jaki światło jest odbijane i rozpraszane przez duże powierzchnie w pomieszczeniu, takie jak: ściana, podłoga lub sufit. W celu stworzenia komfortowego wnętrza sufit powinien być najjaśniejszą powierzchnią w pomieszczeniu. Biały sufit odbija więcej światła niż sufit w ciemnym odcieniu. Samo oświetlenie powinno być wolne od oślepiającego blasku i innych drażniących odbić światła.

W listopadzie 2004 roku PKN wydał pełny tekst nowej normy oświetleniowej PN-EN 12464-1:2004: “Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach”. Dokument ten zastępuje trzy wcześniejsze akty prawne: PN-84/E-02033; PN-71/E-02034; PN-84/E-02035.

Norma ta nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia właściwego oświetlenia w miejscu pracy i tym samym bezwzględny obowiązek projektowania oświetlenia zgodnie z normą. Dodatkowo, warunki techniczne określają minimalny stosunek powierzchni okien do podłogi 1:12 dla pomieszczeń biurowych (nie przeznaczonych na pobyt ludzi). Norma ta określa wymagania jakościowe i ilościowe dotyczące oświetlenia pomieszczeń i stanowisk pracy znajdujących się wewnątrz budynków jak również podaje kryteria niezbędne przy projektowaniu oświetlenia.

Istotnymi kryteriami, które powinno się uwzględnić przy projektowaniu oświetlenia są: rozkład luminancji, natężenie oświetlenia, olśnienie, oświetlenie kierunkowe, oddawanie i postrzeganie barwy, migotanie oraz względy energetyczne. Ważnym parametrem decydującym o jakości oświetlenia i bezpieczeństwie pracy jest rozkład luminacji. Luminacja jest miarą jaskrawości powierzchni i można ją określić w najprostszy sposób za pomocą jej współczynnika odbicia i natężenia oświetlenia na tej powierzchni.

W normie PN-EN 12464-1:2004 podane są zakresy zalecanych współczynników odbicia dla głównych powierzchni we wnętrzach:

  • 0,6 ÷ 0,9 sufit
  • 0,3 ÷ 0,8 ściany
  • 0,2 ÷ 0,6 płaszczyzna robocza
  • 0,1 ÷ 0,5 podłoga

Współczynnik odbicia określa, jaki odsetek strumienia świetlnego, który pada na określoną powierzchnię, zostaje od niej odbity. Powierzchnie jasne posiadają wysoki, a ciemne niski współczynnik odbicia. Im ciemniejsze powierzchnie i wyposażenie pomieszczenia, tym większa ilość światła jest konieczna, aby uzyskać jednakowe natężenie oświetlenia.

Jak wcześniej wspomniano, norma nie narzuca bardzo konkretnych rozwiązań i nie ogranicza projektanta pozwalając mu na swobodne modelowanie przestrzeni pomieszczenia. W ofercie RIGIPS znajdują się wykończone fabrycznie produkty (np. płyty sufitowe) o określonych współczynnikach odbicia światła. Zwykle przekraczają one 85%, dokładne dane znajdują się w kartach technicznych i katalogach. Inną grupę stanowią produkty (np. ściany działowe), które dopiero po
zamontowaniu, wykończeniu i pomalowaniu uzyskują określone własności w zakresie odbicia światła. Pełna oferta produktów RIGIPS daje wiele możliwości i zapewnia jednocześnie estetykę, bezpieczeństwo i ekonomiczność zastosowanych rozwiązań.

Wydzielanie i emisja niebezpiecznych substancji

Wszystkie produkty RIGIPS wytwarzane są z naturalnych surowców: gipsu, papieru, stali. Nie zawierają i nie emitują żadnych toksycznych czy niebezpiecznych substancji, czego dowodem są posiadane Atesty Higieniczne. Produkty gipsowe pomagają utrzymać dobry mikroklimat wnętrz poprzez regulację wilgotności powietrza. Niektóre produkty, jak na przykład Activ’Air®, mogą nawet oczyszczać powietrze ze szkodliwych substancji.

Szczególnie godne polecenia:

  • produkty Activ’Air®: płyty gipsowo-kartonowe, perforowane płyty sufitowe GYPTONE BIG i płyty do sufitów kasetonowych GYPTONE posiadające zdolność oczyszczania powietrza z lotnych związków organicznych
  • sufity podwieszane kasetonowe GYPREX wykonane z płyt gipsowo-kartonowych laminowanych folią PCV, o klasie emisji cząstek stałych ISO 5
  • sufity podwieszane kasetonowe CASOPRANO o wysokim wskaźniku odbicia światła powyżej 85%.