§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Dostaw (zwane OWD) zastosowanie maja do wszystkich zawieranych umów sprzedaży pomiędzy Rigips a nabywcą towarów Rigips (zwanym dalej Kupującym) oraz stanowią integralną część każdej umowy sprzedaży. OWD zastosowanie mają w czasie obowiązywania tych umów. 
 2. Złożenie przez Kupującego zamówienia oznacza akceptację poniżej określonych warunków, o ile szczegółowe umowy zawarte pomiędzy Kupującym a Rigips nie stanowią inaczej. Przez umowy szczegółowe rozumieć należy umowy zawarte pomiędzy Kupującym a Rigips inne niż umowy sprzedaży, a określające dodatkowe warunki współpracy, bądź zapisy umowy sprzedaży wyłączające zastosowanie poszczególnych unormowań OWD.
 3. W razie nieważności, bezskuteczności lub bezprzedmiotowości i niektórych postanowień OWD, pozostałe postanowienia OWD pozostają w mocy.

§ 2. WARUNKI NAWIĄZYWANIA WSPÓŁPRACY

 1. Podstawą do nawiązywania współpracy jest zawarcie pomiędzy Kupującym a Rigips umowy sprzedaży wraz z jednoczesnym ustaleniem pomiędzy tymi stronami warunków handlowych obowiązujących w trakcie trwania współpracy.
 2. Dla ważności zawierania umów wymagalne jest ich podpisanie przez osoby upoważnione do reprezentacji Spółki lub podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. Osobami upoważnionymi do składania oświadczeń woli są osoby ujawnione w Krajowym Rejestrze Sądowym jako umocowanie do reprezentacji Spółki lub upoważnieni przez nie pełnomocnicy legitymujący się stosownym pełnomocnictwem, a w przypadku osób fizycznych one same lub ich pełnomocnicy. 
 3. Dla stwierdzenia ważności podpisanych umów przez Kupującego, Kupujący zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, czyli odpisu Krajowego Rejestru Sądowego; zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej bądź stosowanego pełnomocnictwa.

§ 3. CENA

 1. Ceny za oferowane przez Rigips towary określone są w obowiązującym na dany moment cenniku. Do cen tych doliczany jest obowiązujący wg właściwych przepisów prawa podatek od towarów i usług VAT.
 2. Ceny obejmują koszty transportu samochodem ciężarowym franco magazyn odbiorcy lub inne miejsce wskazane przez Kupującego znajdujące się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
 3. W przypadku zmiany cen, Rigips zobowiązuje się do powiadomienia o tym fakcie Kupującego na 14 dni przed planowaną zmianą.

§ 4. ZAMÓWIENIE

 1. Zamówienie powinno być składane przez Kupującego na piśmie, podpisanym przez osoby upoważnione do dokonywania tych czynności, a wskazane przez osoby upoważnione do reprezentacji Kupującego, w momencie podpisania umowy sprzedaży. W przypadku zmiany osoby upoważnionej do składania zamówień w imieniu Kupującego, Kupujący zobowiązany jest do wskazania tej osoby, pod rygorem nie przyjęcia przez Rigips zamówienia do realizacji. 
 2. Podstawą przyjęcia przez Rigips zamówienia do realizacji jest zamówienie przesłane przez Kupującego faxem (na numer 0413569139) lub pocztą elektroniczną na adresy wskazane w pkt. 8 SOK.
 3. Kupujący zobowiązany jest do podania na zamówieniu:
  1. numeru referencyjnego zamówienia,
  2. oczekiwanej daty i godziny (o ile jest istotna) dostawy (maksymalny okres wyprzedzenia – SOK + 10 dni roboczych),*
  3. dokładnego adresu dostawy (nazwa ulicy, placu lub alei, numeru budynku, kodu pocztowego i miejscowości),*
  4. imienia, nazwiska i tel. Kontaktowego osoby upoważnionej do odbioru dostawy,*
  5. numeru artykułu zgodnie z obowiązującym cennikiem Rigips,*
  6. dokładnej nazwy towaru,
  7. zamawianych ilości.
 4. W celu ułatwienia procesu składania zamówień, Rigips udostępnia Kupującemu Program Zamówienia, którego aktualna wersja znajduje się na stronie internetowej www.rigips.pl.
 5. W przypadku wystąpienia przez Kupującego z propozycją jakichkolwiek zmian, co do wykonania już złożonego zamówienia, do skutecznego ich uwzględnienia wymagana jest zgoda Rigips.
 6. Przy każdorazowej zmianie już złożonego zamówienia czas realizacji biegnie od momentu uwzględnienia zmian przez Rigips.
 7. W przypadku braku odmowy przyjęcia zamówienia, uważa się, że zostało ono przyjęte i przekazane do realizacji celem wydania towaru Kupującemu.
 8. Rigips wyrażając zgodę na anulowanie przez Kupującego zamówienia, po załadunku towaru na środki transportowe, może bez szczegółowego wykazania szkody zażądać odszkodowania tytułem poniesionych kosztów, w wysokości 10% wartości anulowanego zamówienia. Jeżeli koszty poniesione przez Rigips przekroczą wartość wskazaną wyżej, może on żądać odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionych kosztów.
 9. W przypadku, gdy zamówienia przesłane do Rigipsnie zostały przyjęte do realizacji ze względu na przeterminowane należności, brak dostępnego limitu kredytowego lub brak niezbędnych informacji umożliwiających realizację zamówienia określonych w § 4 pkt. 3 po upływie 5 dni roboczych podlegają archiwizacji z powiadomieniem Kupującego o fakcie i przyczynie anulowania zamówienia.

§ 5. WYDANIE TOWARU, TRANSPORT I ODBIÓR PRZEZ KUPUJĄCEGO

 1. Wydanie towaru następuje z chwilą wydania go z magazynu Rigips. Moment ten uznawany jest za datę sprzedaży, co na mocy właściwych przepisów prawa upoważnia i zobowiązuje Rigips do wystawienia faktury VAT.
 2. Transport towarów oznacza jego dostarczenie do miejsca wskazanego przez Kupującego w zamówieniu. Transport nie obejmuje rozładunku towaru. Koszty rozładunku ponosi Kupujący. Kupujący zobowiązany jest do rozładowania towaru bez zbędnej zwłoki.
 3. Jeżeli miejscem dostawy towaru jest miejsce inne niż adres Kupującego, Kupujący zobowiązany jest do wskazania osoby upoważnionej do odbioru towaru, podając na zamówieniu jej imię, nazwisko i numer dokumentu stwierdzającego jej tożsamość. W przypadku nie dochowania tego obowiązku przez Kupującego i w sytuacji, gdy dokument potwierdzający dostarczenie towaru jest zaopatrzony w podpis osoby odbierającej, Kupujący nie może podnieść zarzutu wobec Rigips, iż towar nie został dostarczony, bądź odebrała go osoba do tego nieupoważniona.
 4. Otrzymanie zamówionego towaru Kupujący lub osoby przez niego upoważnione potwierdzają poprzez złożenie podpisu na dokumencie dostawy.
 5. Kupujący nie może odmówić rozładowania zamówionego i dostarczonego przez Rigips towaru, ani odmówić złożenia podpisu potwierdzającego otrzymanie zamówionego towaru, choćby zgłaszał zastrzeżenie, co do zamówionego towaru lub sposobu jego dostawy.
 6. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia dostarczonego towaru przy jego odbiorze. W przypadku zastrzeżeń Kupującego, co do zamówionego towaru, a w szczególności w przypadku stwierdzonych uszkodzeń, dostaw niekompletnych lub wykraczających poza złożone zamówienia Kupujący powinien niezwłocznie powiadomić Rigips i bez zbędnej zwłoki dostarczyć kopie listu przewozowego, protokołu reklamacyjnego i innych dokumentów dostawy oraz odpowiednie oświadczenia przewoźnika o zaistniałych uszkodzeniach lub brakach.
 7. W przypadku, gdy kupujący przyjął towar, nie sprawdziwszy wraz z przewoźnikiem jego stanu, oraz ilości , albo nie zgłosił przewoźnikowi zastrzeżeń wskazujących rodzaj braku lub uszkodzenia- domniemywa się, że otrzymał towar w stanie spisanym w liście przewozowym.
 8. O terminie i miejscu sporządzenia protokołu reklamacyjnego Kupujący zobowiązany jest zawiadomić przedstawiciela handlowego Rigips, w terminie umożliwiającym jego przybycie na miejsce.
 9. W przypadku odbioru towaru bezpośrednio przez Kupującego z magazynu Rigips, Kupujący traci uprawnienia z tytułu braków ilościowych towarów o ile dokonał ich odbioru bez zastrzeżeń.
 10. Rigips ma prawo odmowy i nie przyjęcia zwrotu towarów od Kupującego, jeżeli zwroty te nie były wcześniej uzgodnione i potwierdzone przez Rigips. W szczególności dotyczy to przypadków, gdy dostawa jest zgodna z zamówieniem Kupującego.
 11. Z chwilą wydania towaru kupującemu, przechodzą na niego wszelkie korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzeń towaru.
 12. W przypadku zmiany miejsca dostawy przez Kupującego po dokonaniu załadunku, o ile będzie ona możliwa, Kupujący zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów wynikających ze zmiany miejsca dostawy (w tym odszkodowań z tytułu wydłużonej rezerwacji danego środka transportu). 

§ 6. OPAKOWANIE

 1. W sytuacji, gdy wysyłka towaru odbywa się przy użyciu palet, ich koszt zostanie doliczony do faktury sprzedaży. W przypadku zwrotu przez Kupującego palet w stanie nieuszkodzonym i po wystawieniu przez niego faktury VAT, Rigips zobowiązany jest do uznania – o wartość zwróconych palet – konta Kupującego.
 2. Udostępnienie Kupującemu silosów, kontenerów, urządzeń transportowych i podnośników nastąpi na zasadach ustalonych odrębną umową.

§ 7. TERMIN DOSTAWY

 1. Termin dostawy uważa się za dochowany, jeżeli w umówionym terminie towar zostanie dostarczony do Kupującego. Rigips nie ponosi odpowiedzialności za nieterminową dostawę towaru do Kupującego z przyczyn leżących po stronie przewoźnika. 
 2. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, termin dostarczenia towaru może ulec zmianie. O zmianie tej Rigips powiadomi Kupującego faksem, pocztą elektroniczna lub telefonicznie.
 3. Działanie siły wyższej, jak również inne nieprzewidywalne wydarzenia jak zakłócenia w ruchu, przerwy w dostawie energii, strajki, zamknię- cie przedsiębiorstwa, inne zakłócenia pracy zakładu oraz wszelkiego rodzaju niezawinione przez Rigips przeszkody uniemożliwiające lub utrudniające realizację wysyłki, powodują przedłużenie terminu dostawy o czas trwania tej przeszkody.

§ 8. DORADZTWO TECHNICZNE

Rigips, w ramach prowadzonej działalności handlowej udziela bez dodatkowego wynagrodzenia porad technicznych w zakresie wykorzystania i zastosowania oferowanego towaru.

§ 9. WARUNKI ZAPŁATY

 1. Wszelkie wystawione przez Rigips rachunki i faktury Kupujący winien regulować bez potrąceń w sposób i w terminie wskazanym na rachunku lub fakturze. 
 2. Jeżeli Kupującemu przysługuje w stosunku do Rigips jakakolwiek wymagalna wierzytelność, może on dokonać jej potrącenia z wierzytelnością Rigips. Kupujący, o dokonanym potrąceniu zobowiązany jest wobec Rigips do złożenia stosownego oświadczenia. 
 3. Za dzień dokonania zapłaty, uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Rigips, lub dzień, na który zostało dokonane potrącenie. 
 4. Jeżeli Kupujący nie dokonuje zapłaty w terminie wskazanym na rachunku lub fakturze, Rigips ma prawo naliczenia, za czas opóźnienia, odsetek ustawowych naliczanych za każdy dzień zwłoki. 
 5. W przypadku opóźnienia Kupującego w dokonaniu zapłaty, Rigips ma prawo postawienia w stan natychmiastowej wymagalności wszystkich wierzytelności, w tym także tych, których termin płatności jeszcze nie nastąpił. 
 6. Jeżeli Kupujący dopuścił się zwłoki z zapłatą ceny za dostarczony towar albo, jeżeli ze względu na jego stan majątkowy jest wątpliwe czy zapłata ceny za część towaru, który ma być dostarczony później nastąpi w terminie, Rigips ma prawo powstrzymać się z dostarczeniem towaru, dopóki Kupujący nie uiści wszelkich należnych kwot za zaległe dostawy lub nie dokona na rzecz Rigips stosownego zabezpieczenia. 
 7. W przypadku braku zapłaty przez Kupującego na rzecz Rigips pełnej kwoty przedpłaty na warunkach przewidzianych tym wariantem płatności, Rigips ma prawo wstrzymać się z wydaniem towaru Kupującemu, do momentu uregulowania przez Kupującego całej wartości zamówionego towaru. 
 8. W każdym przypadku braku zapłaty przez Kupującego za dostarczony towar, Rigips może natychmiast odstąpić od umowy, żądać naprawienia wszelkich szkód wynikłych z niewykonania zobowiązania przez Kupującego, a także wystąpić o zwrot towarów, żądając jednocześnie wynagrodzenia za zużycie lub uszkodzenie towarów. Zwrot towaru odbywa się wówczas na koszt Kupującego.

§ 10. RĘKOJMIA ZA WADY RZECZY SPRZEDANEJ

 1. Termin rękojmi wynosi 1 rok od daty przyjęcia towaru przez Kupującego. Po upływie tego okresu rękojmia wygasa. 
 2. Jeżeli termin przydatności do użycia towaru upływa wcześniej niż rok od daty jego przyjęcia przez Kupującego, odpowiedzialność Rigips z tytułu rękojmi wygasa wraz z upływem terminu przydatności do użycia.
 3. Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zawiadomi Rigips niezwłocznie o dostrzeżonej wadzie, a w wypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomi Rigips niezwłocznie po jej wykryciu.
 4. Odpowiedzialność Rigips z tytułu rękojmi za wady fizyczne obejmuje tylko i wyłącznie wady wynikłe z przyczyny tkwiącej już poprzednio w rzeczy sprzedanej. Rigips nie jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały po przejściu niebezpieczeństwa na Kupującego. 
 5. Rigips zobowiązany jest do naprawy lub wymiany towaru obarczonego wadami. Rigips może także zwrócić Kupującemu równowartość towaru dotkniętego wadami lub obniżyć jego cenę. Wybór konkretnego sposobu naprawienia szkody należy do Rigips. 
 6. Reklamacja złożona przez Kupującego, zostanie rozpatrzona niezwłocznie, jednak w terminie niezbędnym do właściwego zweryfikowania roszczenia. 
  1. Kupujący składający reklamację, pod rygorem jej odrzucenia ma obowiązek:
   1. przedstawienia dokumentu sprzedaży,
   2. przedstawienia próbki wadliwego towaru, na podstawie której można w sposób nie budzący wątpliwości ustalić charakter oraz rodzaj wady, pochodzenie towaru i datę produkcji,
   3. protokołu reklamacyjnego podpisanego przez przedstawiciela handlowego Rigips, 
   4. kopii listu przewozowego, 
   5. dokumentu WZ.
 7. Rękojmia w szczególności nie obejmuje wad: 
  1. powstałych w wyniku uszkodzeń mechanicznych, 
  2.  wynikających z normalnego eksploatacyjnego zużycia,
  3. wywołanych przez użytkownika poprzez zastosowanie lub używanie towaru niezgodne z przeznaczeniem, 
  4. wynikających z nie stosowania zasad Rigips określających właściwe zastosowanie, używanie i składowanie towaru, 
  5. powstałych w wyniku działania siły wyższej w szczególności zaś nadzwyczajnych czynników atmosferycznych. 
 8. Termin wykonania roszczeń z tytułu rękojmi określony w ust. 1. niniejszego paragrafu nie ulega przedłużeniu o czas naprawy oraz nie biegnie na nowo w przypadku wymiany towaru albo dokonania istotnych napraw. 
 9. Postanowienia ust. 9. stosuje się odpowiednio także w razie wymiany elementu lub części towaru.

§ 11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ RIGIPS

Rigips ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z Kupującym, będące następstwem własnego i zawinionego działania lub zaniechania. Odpowiedzialność ta ogranicza się jedynie do rzeczywistej szkody Kupującego, jednak nie wyższej niż wartość niewykonanego lub nienależycie wykonanego zamówienia lub innego zobowiązania Rigips.

§ 12. WYWÓZ TOWARÓW

Towary oznaczone znakami towarowymi Rigips i wywożone przez Kupującego poza granice Polski, nie mogą być oznaczone znakami towarowymi Kupującego, jego etykietami, emblematami lub w jakikolwiek inny sposób wskazywać na związek Kupującego z towarem. W przypadku, gdy Kupujący naruszy powyższy zakaz, Rigips może zażądać od Kupującego odszkodowania w wysokości równej trzykrotnej wartości ceny netto towaru, co do którego naruszono zakaz.

§ 13. UBEZPIECZENIE NALEŻNOŚCI

Rigips, celem zabezpieczenia może dokonać ubezpieczenia swoich wierzytelności, należnych mu ze strony Kupującego. Kupujący zobowiązany jest wówczas do poddania się procedurze sprawdzającej przez Ubezpieczyciela.

§ 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie spory wynikające ze stosowania OWD lub umowy sprzedaży rozstrzygać będzie Sąd Powszechny właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby bądź oddziału Rigips. 
 2. W kwestiach nieunormowanych, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego bądź właściwe przepisy aktów szczególnych.


Szarbków, październik 2015