1. Postanowienia ogólne
  1. Właścicielem serwisu jest Saint Gobain Construction Products Polska z siedzibą w Gliwicach.
  2. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu Strefa Architekta oraz Chmury Rigips, która stanowi jedną z jego funkcjonalności.
  3. Strefa Architekta oraz Chmura Rigips są powiązane ze stroną internetową www.rigips.pl, znajdującymi się na niej informacjami oraz plikami.
  4. Akceptacja warunków zawartych w Regulaminie jest niezbędna do korzystania ze Strefy Architekta oraz Chmury Rigips.
  5. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej www.rigips.pl w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie.
 2. Definicje
  1. Użyte w Regulaminie serwisu Strefy Architekta określenia należy rozumieć jak podano poniżej:
   1. www.rigips.pl – strona internetowa pozwalająca użytkownikom na zapoznanie się z aktualną ofertą produktową marki Rigips spółki Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o.;
   2. Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z serwisu Strefa Architekta;
   3. Rejestracja Użytkownika – podanie informacji dotyczących: nazwy, adresu biura, imienia i nazwiska, stanowiska oraz danych kontaktowych Użytkownika, tj. numeru telefonu i adresu e-mail;
   4. Rejestracja inwestycji – podanie danych dotyczących: nazwy, adresu i szacowanej wartości planowanej bądź realizowanej inwestycji oraz nazwy inwestora;
   5. Login Użytkownika – ciąg znaków podany przez Użytkownika, wykorzystywany wraz z hasłem Użytkownika do autoryzacji dostępu do konta Użytkownika w serwisie Strefa Architekta;
   6. Hasło Użytkownika - ciąg znaków podany przez Użytkownika, zabezpieczający dostęp do konta Użytkownika w serwisie Strefa Architekta;
   7. Regulamin serwisu Strefa Architekta – regulamin określający zasady korzystania z serwisu Strefa Architekta, w tym Chmury Rigips.
 3. Użytkownicy
  1. Użytkownicy należą do następujących kategorii:
   1. Administrator Strefy Architekta – podmiot, który pełni role administracyjne serwisu Strefa Architekta;
   2. Użytkownik serwisu Strefa Architekta – każda osoba korzystająca z serwisu Strefa Architekta, nieposiadająca jakichkolwiek uprawnień administracyjnych;
  2. Warunki i zasady korzystania z serwisu Strefa Architekta
   1. Aktywacja konta Użytkownika następuje po kliknięciu w link wysłany na podany przez niego adres mailowy podczas rejestracji konta Użytkownika.
   2. Użytkownik ma prawo do wglądu oraz edytowania danych podanych podczas rejestracji konta Użytkownika oraz inwestycji. Administrator Strefy Architekta ma wgląd do historii zmian tych danych.
   3. Użytkownik ma prawo do zmiany swojego loginu oraz hasła.
   4. Administrator Strefy Architekta ma możliwość zablokowania oraz usunięcia konta Użytkownika lub inwestycji, których nazwa narusza prawo, jest wulgarna lub obraźliwa.
   5. Bez zalogowania na stronę internetową w Strefie Architekta, Użytkownik może pobrać jedynie wybrane pliki w formacie .pdf. Po rejestracji konta Użytkownika oraz zalogowaniu się na stronie, Użytkownik otrzymuje dostęp do wszystkich umieszczonych na stronie plików w formacie .dwg i .rvt.
   6. W celu korzystania z funkcjonalności Chmury Rigips należy zarejestrować przynajmniej jedną inwestycję.
   7. Użytkownik ma możliwość dodania nowej Inwestycji, edytowania jej, kopiowania oraz usunięcia bądź zamknięcia (zamknięcie oznacza wygaszenie inwestycji w pasku wyboru inwestycji). Administrator Strefy Architekta ma wgląd do historii zmian tych danych.
   8. Administratorzy Strefy Architekta otrzymują raport miesięcznego logowania (liczba logowań, nowych Użytkowników i budów, pobranych rysunków i dokumentów) oraz mogą korzystać i przetwarzać te dane.
   9. Korzystanie z serwisu Strefa Architekta jest bezpłatne.
   10. Konto Użytkownika jest zakładane tylko dla jednego adresu e-mail Użytkownika.
   11. Użytkownik uzyskuje dostęp do informacji zgormadzonych na koncie Użytkownika po zalogowaniu się do serwisu Strefa Architekta. Do zalogowania konieczne jest podanie loginu Użytkownika oraz hasła Użytkownika.
   12. Administrator Strefy Architekta zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Użytkownika w wypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu.
   13. W celu zamknięcia konta Użytkownik powinien wysłać wiadomość e – mail do Administratora serwisu, który zweryfikuje żądanie i dokona zamknięcia konta Użytkownika w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia.
   14. Informacje udostępniane przez serwis Strefa Architekta mają charakter informacyjny i nie stanowią ofert w rozumieniu prawa, nie mogą więc być podstawą do jakichkolwiek roszczeń czy reklamacji.
  3. Wymagania techniczne korzystania z serwisu Strefa Architekta
   1. Do prawidłowego korzystania z serwisu Strefa Architekta niezbędne jest dysponowanie systemem teleinformatycznym spełniającym minimalne wymagania techniczne:
    1. Korzystanie z przeglądarki MS Internet Explorer 9 (i późniejsze wersje), Mozilla Firefox 18.0 (i późniejsze wersje) lub pochodnej;
    2. Łącze do sieci Internet o minimalnej prędkości 64kb/sek. (zalecana min. 256 kb/sek.);
    3. Acrobat Reader 9+ (do ściągnięcia ze strony http://get.adobe.com/reader/)
   2. Administrator Serwisu zastrzega, że serwis internetowy używa plików cookies, które poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika umożliwiają jego identyfikację, co nie oznacza tworzenia zbioru danych osobowych w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1182, z późn. zm.). 
 4. Odpowiedzialność
  1. Administrator Strefy Architekta ani firma Rigips Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za skutki niezgodnych z Regulaminem zachowań Użytkownika.
  2. Administrator Strefy Architekta ani firma Rigips Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za dostęp
   do danych zgromadzonych w serwisie przez osoby nieupoważnione, jeżeli osoby te uzyskały dostęp do tych danych wskutek działań Użytkownika.
  3. Administrator Strefy Architekta zastrzega sobie prawo do:
   1. okresowego wyłączania dostępności serwisu Strefa Architekta w celu jego rozbudowy lub konserwacji;
   2. sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do serwisu Strefa Architekta bez podania przyczyn;
   3. zmiany funkcjonalności oraz cech użytkowych i możliwości serwisu Strefa Architekta.
  4. Rejestracja użytkownika jest równoznaczna z akceptacją postanowień Regulaminu.
  5. Zabronione jest wykorzystywanie serwisu Strefa Architekta w sposób niezgodny z prawem.
  6. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby naruszać prawa osób trzecich. Obejmuje to w szczególności próby uzyskania dostępu do danych Użytkownika i inwestycji oraz podszywanie się pod osobę trzecią.
  7. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania ani wyrażania zgody na przeprowadzenie modyfikacji, tworzenia elementów pochodnych, tłumaczenia, dekompilacji, demontażu lub łamania kodu serwisu Strefa Architekta ani żadnej jego części. Zabronione jest również przekazywanie praw udzielonych Użytkownikowi (niezależnie od formy) innym podmiotom.
 5. Gromadzenie i ochrona danych osobowych.
  1. Korzystanie przez użytkownika z serwisu wymaga podania danych osobowych i wyrażenia indywidualnej zgody na ich przetwarzanie. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne, jednak brak zgody uniemożliwia korzystanie z pełnej funkcjonalności serwisu.
  2. Administratorem danych osobowych jest Saint-Gobain Construction Product Polska Sp.z o.o. Z siedzibą w Gliwicach
  3. Użytkownikowi w każdym czasie przysługuje prawo wglądu do udostępnionych przez niego danych osobowych oraz żądania ich poprawienia.
  4. Dane użytkownika zbierane są w celu umożliwienia mu z korzystania z serwisu w pełnej jego funkcjonalności oraz w celach marketingowych.
 6. Zmiany Regulaminu
  1. Aktualna wersja Regulaminu Strefy Architekta znajduje się na stronie internetowej  www.rigips.pl/strefa-architekta
  2. Użytkownicy Strefy Architekta otrzymają powiadomienie o ewentualnych zmianach w Regulaminie serwisu w formie wiadomości e – mail, przesłanej na adres podany podczas rejestracji Użytkownika.
  3. Jeżeli w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości o zmianie Regulaminu Strefy Architekta Użytkownik nie zgłosi żądania usunięcia Konta w formie wiadomoście – mail, oznacza to akceptację zasad zawartych w zmienionym Regulaminie.
 7. Prawa Autorskie
  1. Wyłączne prawa autorskie do serwisu Strefa Architekta należą do Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Prawa autorskie związane z serwisem podlegają ochronie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r. nr 24, Poz.83 ze zm.)
 8. Postanowienia końcowe
  1. Niniejszy Regulamin zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002.144.1204 z późn. zm.) i art. 384 Kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964.16.93 z późn. zm.) ma charakter wiążący.
  2. Do rozpatrywania wszelkich sporów między Użytkownikami będącymi Dystrybutorami a Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. wynikłych na tle Regulaminu właściwy jest sąd siedziby Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
  3. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej www.rigips.pl/strefa-architekta