Ochrona przed hałasem

Hałas to znaczący problem współczesnego człowieka. Ogromna ilość osób cierpi z powodu nadmiernego hałasu, zarówno w miejscu pracy, jak i zamieszkania. Nadmierny hałas jest przyczyną wzrostu napięcia, kłopotów z koncentracją oraz przemęczenia, a także powoduje utratę produktywności i pogarsza stan zdrowia. Stąd też ochrona przed hałasem jest ważnym zagadnieniem budowlanym, regulowanym wieloma przepisami, jednym z 6 podstawowych wymagań użytkowych, jakim powinny odpowiadać budynki. Rozwiązania RIGIPS są bardzo skuteczne w ochronie przed hałasem i ograniczaniu jego wpływowi wewnątrz budynku.

Dopuszczalne poziomy hałasu w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ludzi zostały określone w normie PN-87/B-02151/02Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach”. Obowiązek jej stosowania wprowadza §326 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002, wraz z późniejszymi zmianami (zwłaszcza z dnia 7 kwietnia 2004 i 10 grudnia 2010).  

Hałas to często spotykany problem w zakładach opieki zdrowotnej. Jego źródłem może być używany tam sprzęt medyczny oraz fakt przebywania wielu osób na ograniczonej przestrzeni. Nadmierny hałas może być przyczyną znacznego dyskomfortu dla pacjentów i personelu.

Na sumaryczny poziom hałasu w danym pomieszczeniu składają się następujące rodzaje „hałasu budowlanego”:

  • hałas zewnętrzny, docierający przez ściany zewnętrzne i okna. Jest to najczęściej hałas komunikacyjny lub przemysłowy. Możemy go ograniczać poprzez dobór właściwej izolacyjności ścian i okien. Wymagania są zawarte w normie PN-B-02152-3
  • hałas z sąsiednich pomieszczeń, docierający przez ściany wewnętrzne i stropy. Możemy go ograniczać poprzez dobór właściwej izolacyjności ścian i stropów – zarówno od dźwięków powietrznych, jak i uderzeniowych. Wymagania są zawarte w normie PN-B-02151-3
  • hałas pogłosowy, powstający w tym samym pomieszczeniu wskutek wielokrotnych odbić fal dźwiękowych. Dotyczy głównie dużych pomieszczeń. Możemy go ograniczać przez stosowanie materiałów dźwiękochłonnych, głównie na sufitach i ścianach. Brak wymagań prawnych, w przygotowaniu norma PN-B-02151-4
  • hałas instalacyjny, pochodzący od instalacji wodnych, ściekowych, klimatyzacyjnych, itp. Najlepszym sposobem ograniczania tego hałasu jest odcinanie drgających instalacji od konstrukcji i elementów budynku przez stosowanie elastycznych uchwytów, mocowań, przekładek, itp. Brak tutaj wymagań prawnych

RIGIPS to specjalista w systemach zabudowy wnętrz. Dlatego też nasze systemy przyczyniają się w większym stopniu do ograniczenia hałasu z sąsiednich pomieszczeń i hałasu pogłosowego, mogą w pewnym stopniu poprawiać izolacyjność ścian zewnętrznych (okładziny ścienne) i ograniczać hałas instalacyjny (szachty). W walce z tymi rodzajami hałasu kluczowe są dwa pojęcia: izolacyjność akustyczna i dźwiękochłonność.

Szczególnie godne polecenia są:

  • ściany działowe AKU wykonane z profili stalowych ULTRASTIL® Aku i podwójnej warstwy płyt RIGIPS PRO Aku (płyta niebieska). Podstawowy system 3.40.06 AKU posiada wskaźnik izolacyjności akustycznej R = 62dB
  • sufity podwieszane monolityczne wykonane z podwójnej warstwy płyt TM gipsowo-kartonowych RIGIPS 4PRO, system 4.10.15 o izolacyjności akustycznej Rw = 30 dB (bez wełny mineralnej)
  • sufity podwieszane kasetonowe z płytami CASOPRANO (CASOROC, CASOSTAR lub CAOBIANCA), system 4.07.70 o izolacyjności akustycznej wzdłużnej D = 41 dB (bez wełny mineralnej)
  • płyty podłogowe RIGIDUR system 7.05.00 o wskaźniku tłumienia dźwięków uderzeniowych ΔLw > =19dB