Strona główna » Dla wykonawców » Saint-Gobain TROPHY » Trophy 2016 » Regulamin
Regulamin

REGULAMIN KONKURSU

SAINT-GOBAIN TROPHY 2016

EDYCJA POLSKA

 

PREAMBUŁA

KONKURS SAINT-GOBAIN TROPHY 2016 EDYCJA POLSKA jest konkursem promocyjnym mającym na celu popularyzowanie produktów firmy Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. z siedzibą ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice, a w szczególności produktów oferowanych przez Rigips, oraz wyłonienie najlepszych firm wykonawczych korzystających z systemów Rigips, które będą reprezentować Polskę na międzynarodowym konkursie Saint-Gobain Trophy 2016.

 

Rozdział I: Postanowienia ogólne

§1 Postanowienia ogólne

 1. Konkurs SAINT-GOBAIN TROPHY 2016 EDYCJA POLSKA zwany dalej Konkursem organizowany jest przez firmę Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. z siedzibą ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice.
 2. Zasady prowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
 3. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszych firm wykonawczych korzystających z produktów oferowanych przez Rigips, które będą reprezentowały Polskę na międzynarodowym konkursie w 2016 roku. Do konkursu mogą być zgłaszane obiekty wykonane w okresie od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2015 roku.
 4. Zgłoszenia do Konkursu oraz zgłoszenia obiektów do Konkursu mogą być dokonywanie od 23.03.2015 do 30.10.2015 roku.
 5. Adresem korespondencyjnym konkursu jest: Biuro Rigips w Warszawie, ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa,  Adrianna Przedpełska  z dopiskiem „Konkurs SG Trophy 2016”.

 

§2 Definicje

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

 • KONKURS SAINT-GOBAIN TROPHY 2016 EDYCJA POLSKA (zwany też SG Trophy lub Konkursem) – konkurs promocyjny SAINT-GOBAIN TROPHY 2016 EDYCJA POLSKA.
 • Organizator - Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. z siedzibą ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice.
 • Uczestnik – osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, zamawiające produkty z oferty handlowej Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. w celu montażu, a nie dalszej odsprzedaży, które zgłosiły się do konkursu SG Trophy i biorą w nim udział zgodnie z zasadami przewidzianymi przez niniejszy regulamin.
 • Produkty Rigips – produkty marki Rigips, należącej do koncernu Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. z siedzibą ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice.
 • Jury konkursowe – jury złożone z przedstawicieli Organizatora w składzie: Hanna Staśkiewicz-Dziełak – Dyrektor Marketingu, Leszek Rybak – Krajowy Menadżer Sprzedaży Inwestycyjnej, Katarzyna Kołodziejska – Starszy sp. do spraw Marketingu, które wybierze zwycięzców konkursu w dniu 30.10.2015
 • Obiekt budowlany do oceny – budynek wykończony przez Uczestnika przy użyciu produktów Rigips, który uczestnik zgłasza w formularzu zgłoszeniowym decydując się wziąć udział w Konkursie.
 • Kategorie – kategorie, w których Uczestnicy zgłaszają swoje obiekty budowlane do oceny i tym samym do Konkursu.
 • Nagroda główna – nagroda główna w Konkursie, o której zdobycie starają się Uczestnicy. Nagrodą główną jest uczestnictwo w międzynarodowej Gali –  SG Trophy 2016 w Pradze 03.06.2016.

 

Rozdział II: Warunki przystąpienia i uczestnictwa w Konkursie SG Trophy

§3 Uczestnicy SG Trophy – przystąpienie do SG Trophy

 1. Aby wziąć udział w SG Trophy Uczestnik musi:
  1. Odpowiednio wypełnić i podpisać formularz zgłoszeniowy, który otrzymuje drogą e-mailową od Organizatora oraz wysłać go Organizatorowi na adres korespondencyjny konkursu, czyli: Biuro Rigips w Warszawie, Adrianna Przedpełska-Kot,  ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs SG Trophy 2016”,
  2. Wysłać Organizatorowi na adres korespondencyjny konkursu razem z formularzem zgłoszeniowym dokumentację fotograficzną budowy obiektu, który zgłasza do Konkursu. Dokumentacja fotograficzna musi zawierać fotografie z budowy oraz po jej zakończeniu. Na ich podstawie jury dokona oceny zgłaszanych obiektów.
  3. Uczestnicy zgłaszają do oceny swoje Obiekty budowlane na formularzach zgłoszeniowych oraz poprzez odpowiednią dokumentację fotograficzną w 5 kategoriach opisach w §5.

 

§4 Rezygnacja z uczestnictwa w SG Trophy

 1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w SG Trophy. Powinien wówczas przesłać pocztą do Organizatora na adres korespondencyjny zawiadomienie o rezygnacji.
 2. Organizator przyjmuje do wiadomości fakt rezygnacji z uczestnictwa i potwierdza to uczestnikowi poprzez email lub SMS.
 3. Wówczas Uczestnik traci możliwość wygrania Nagrody Głównej.

 

Rozdział III: Zasady uczestnictwa w Konkursie SG Trophy

§5 Zasady i kategorie

 1. Uczestnicy są zobowiązani zgłosić do oceny jury konkursowego swoje Obiekty budowlane na formularzach zgłoszeniowych oraz poprzez odpowiednią dokumentację fotograficzną w 5 następujących kategoriach:
  1. Płyty gipsowo-kartonowe. W tej kategorii można zgłaszać wykonane projekty wnętrz budynków nowych lub wnętrz budynków już istniejących. Projekty mogą różnić się rozmiarem, począwszy od małych aż po bardzo duże i złożone obiekty, które niekoniecznie muszą służyć jednemu, konkretnemu sektorowi przemysłu lub usług. Zastosowanie systemów suchej zabudowy w  ich wnętrzach może obejmować ściany, sufity oraz podłogi
  2. Rozwiązania sektorowe (edukacja, szpitale, hotele). W tej kategorii można zgłaszać wykonane projekty wnętrz budynków nowych lub wnętrz budynków podlegających renowacji/przebudowie. Muszą być to wnętrza obiektów takich jak szpitale, hotele czy szkoły. Projekty mogą różnić się rozmiarem, począwszy od małych aż po bardzo duże i złożone obiekty. Muszą jednak przedstawiać użytkowy aspekt zastosowanych rozwiązań w trzech powyższych sektorach. Zastosowanie systemów suchej zabudowy w ich wnętrzach może obejmować ściany, sufity oraz podłogi.
  3. Sektor komercyjny (handel, usługi, rekreacja i inne). W tej kategorii można zgłaszać wykonane projekty wnętrz budynków nowych lub wnętrz budynków podlegających renowacji/przebudowie. Obiekty muszą zawierać przynajmniej dwa z wymienionych sektorów, z których preferowany jest jeden z następujących: handel, rekreacja, sprzedaż detaliczna. Projekty mogą różnić się rozmiarem, począwszy od małych aż po bardzo duże i złożone obiekty. Muszą jednak przedstawiać użytkowy aspekt zastosowanych rozwiązań w budynkach o charakterze mieszanym/komercyjnym. Zastosowanie systemów suchej zabudowy w ich wnętrzach może obejmować ściany, sufity oraz podłogi
  4. Budynki mieszkalne. W tej kategorii można zgłaszać wykonane projekty wnętrz budynków nowych lub wnętrz budynków już istniejących. Muszą być to wnętrza obiektów takich jak budynki mieszkaniowe jednorodzinne lub wielorodzinne. Projekty mogą różnić się rozmiarem, począwszy od małych aż po bardzo duże i złożone obiekty. Muszą jednak przedstawiać użytkowy aspekt zastosowanych rozwiązań w budynkach o charakterze mieszkaniowym. Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w ich wnętrzach może obejmować ściany, sufity oraz podłogi.
  5. Rozwiązania innowacyjne i nienaruszające równowagi środowiskowej. W tej kategorii można zgłaszać wykonane projekty wnętrz budynków nowych lub podlegających renowacji/przebudowie.  Budynki gdzie zastosowano innowacyjne podejście do kwestii związanych ze świeżym powietrzem wewnątrz pomieszczeń przy użyciu nietypowych rozwiązań opartych na rozwiązaniach z zakresu suchej zabudowy, kładąc nacisk na lepszą wydajność, szybki i łatwy montaż.
   W tej kategorii można również zgłaszać budynki, które przodują swoimi rozwiązaniami w podejściu do środowiska, w budynkach zastosowane są certyfikaty (LEED, BREEAM, DGNB, HQE, zielony znak...). Budynki gdzie zastosowano optymalne rozwiązanie związane np. gospodarką śmieciową – recyklingiem.  Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań suchej zabudowy w ich wnętrzach może obejmować ściany, sufity oraz podłogi.

 2. Wszystkie zgłoszone do Konkursu Obiekty budowlane muszą być wykończone tylko
  i wyłącznie z użyciem produktów należących do systemów Rigips. Ostatecznej weryfikacji
  w tym zakresie dokona Jury konkursowe i przedstawiciele Organizatora.

 

Rozdział IV: Nagrody i wyłanianie zwycięzców

§6 Laureaci Konkursu

 1. Uczestnik, którego Obiekt uzyska najwyższą ocenę Jury będzie uczestniczył razem z przedstawicielami Organizatora na międzynarodowej gali konkursu Saint-Gobain Trophy Awards 2016. Uczestnictwo w powyższej gali jest Nagrodą Główną w Konkursie.
 2. Uczestnik Konkursu, o którym mowa w pkt. 1 zobowiązuje się do uczestnictwa w gali konkursu Saint-Gobain Trophy Awards 2016 i nie może otrzymać w zamian za to uczestnictwo ekwiwalentu pieniężnego.
 3. W konkursie zostanie wybranych 5 najlepiej wykonanych obiektów, po jednym dla każdej z pięciu kategorii, o których mowa w §5.
 4. Jeden obiekt może wygrać w więcej niż jednej kategorii.
 5. Jeden Uczestnik może wygrać w więcej niż jednej kategorii.
 6. Organizator pokryje koszty pobytu Uczestnika na gali SG Trophy 2016.

 

§7 Wyłanianie zwycięzców

 1. Wszystkie prawidłowe zgłoszenia do Konkursu w pięciu kategoriach będą oceniane przez Jury konkursowe składające się z przedstawicieli Organizatora.
 2. Jury rozpocznie obrady po zakończeniu zbierania zgłoszeń czyli po 30.10.2015 r.
 3. Celem Jury jest wyłonienie najlepszych Obiektów i firm budowlanych, które je wykonały – po jednym z każdej kategorii – które otrzymają Nagrodę Główną.
 4. Zwycięzcy zostaną poinformowani przez Organizatora telefonicznie lub korespondencyjnie o otrzymaniu Nagrody Głównej i o dokładnym terminie gali.

 

Rozdział V: Postanowienia końcowe

§8 Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie do dnia 15.01.2016 r. na adres korespondencyjny Organizatora, czyli Biuro Rigips w Warszawie, ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs SG Trophy 2016”.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać numer NIP Uczestnika, imię, nazwisko lub nazwę firmy Uczestnika oraz jego dokładny adres, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Prawo do złożenia reklamacji mają jedynie Uczestnicy Konkursu.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora na podstawie Regulaminu w terminie 21 dni od daty złożenia reklamacji.
 5. O rozstrzygnięciu złożonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji, chyba, że zostanie to uzgodnione inaczej z Uczestnikiem Konkursu.

 

§9 Ochrona danych osobowych i zmiana danych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu SG Trophy jest Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice. Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych, prawo ich poprawiania i usuwania. Żądanie przez Uczestnika usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją Uczestnika z udziału w Konkursie.
 2. Uczestnik udziela zgody na opublikowanie jego danych osobowych w Serwisie oraz w materiałach promocyjnych i reklamowych Organizatora.
 3. Uczestnik może dokonać  zmiany nieaktualnych danych kontaktując się z Organizatorem. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z braku aktualizacji danych Uczestnika.

 

§10 Wykluczenie Uczestnika z Konkursu

 1. Uczestnik może zostać wykluczony z udziału w Konkursie SG Trophy w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu.

 

§11 Zmiany w Regulaminie i zakończenie Konkursu

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu oraz zawieszenia lub zakończenia Konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny, przy wcześniejszym poinformowaniu Uczestników poprzez wysłanie emaila bądź drogą tradycyjną korespondencji z informacją.

 

§12 Przeniesienie uprawnień

 1. Uprawnienia nabyte przez Uczestników nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez zgody Organizatora.

 

§13 Zastosowanie Kodeksu Cywilnego

 1. Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.