Strona główna » Dla wykonawców » Akademia RIGIPS » Szkolenia DWS » Regulamin
Regulamin

REGULAMIN szkolenia Rigips DWS – z dnia 05.04.2015 r.

OBOWIĄZUJĄCY DLA SZKOLEŃ OD DNIA 1.06.2016

 

 

I. Organizator szkolenia

1. Organizatorem szkolenia jest Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000086064, zwaną w dalszej części niniejszego Regulaminu „Organizatorem”.

 

II. Postanowienia ogólne

  1. Regulamin niniejszy określa szczegółowe zasady organizacji Szkoleń podstawowych z montażu systemów suchej zabudowy („Szkolenie”), w tym zasady i warunki uczestnictwa w Szkoleniu.
  2. Celem organizacji Szkoleń jest propagowanie i rozpowszechnianie marki Organizatora, jak również wskazanych w niniejszym Regulaminie produktów i systemów.
  3. Zgłoszenie Uczestnictwa poprzez złożenie na odpowiednim formularzu zamówienia na Szkolenie oznacza akceptację przez Uczestnika zasad Szkolenia opisanych w Regulaminie.

 

III. Definicje

1)     Zamawiający – przedsiębiorca posiadający osobowość prawną, prowadzący działalność usługową w zakresie budownictwa, dokonujący zamówienia na Szkolenie. 

2)     Uczestnik – Osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje w zakresie prowadzenia prac budowlanych, oddelegowana przez Zamawiającego do wzięcia udziału w Szkoleniu.

3)     Organizator - Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice.

4)     Przedstawiciel Rigips - Przedstawiciele Rigips odpowiedni dla danej lokalizacji oraz do reprezentowania Organizatora w trakcie Szkoleń.

 

IV. Miejsce i czas trwania Szkolenia

  1. Szkolenie organizowane jest w Akademii RIGIPS na terenie Fabryki Rigips – Stawiany, Szarbków 73, 28-400 Pińczów
  2. Szkolenie trwa dwa dni robocze, zgodnie z Ogólnym Programem Szkolenia znajdującym się na końcu Regulaminu. Program jest szacunkowy i może ulegać zmianie w trakcie trwania, z tytułu np. poziomu zaawansowania grupy, jej życzeń oraz innych okoliczności, których przewidzenie przed szkoleniem nie jest możliwe.
  3. Termin Szkolenia potwierdza indywidualnie Przedstawiciel Rigips 

 

VI. Zasady udziału w szkoleniu

1. Udział w szkoleniu mogą wziąć Uczestnicy, za których Zamawiający:

a) dokonał prawidłowej rejestracji w serwisie internetowym pod adresem www.rigips.pl,

b) otrzymał potwierdzenia zgłoszenia na dany termin szkolenia od Organizatora,

c) dokonał opłaty za Szkolenie

d) dopełnił wymaganych formalności (przekazanie danych firmy do wystawienia faktury)

e) przesłał potwierdzenie wpłaty na wskazany email, otrzymany w potwierdzeniu zwrotnym zapisu na szkolenie.

2. Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia 100% należnej za Szkolenie opłaty najpóźniej na 14 dni kalendarzowych przed planowaną datą rozpoczęcia Szkolenia; Opłatę należy wykonać przelewem na konto Saint Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. wskazane w fakturze Pro-Forma.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany i/lub odwołania szkolenia, lecz wówczas poinformuje zainteresowanych w terminie 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

4. Po realizacji szkolenia Organizator wystawi Zamawiającemu fakturę VAT; Zostanie ona przesłana Zamawiającemu w ciągu 7 dni roboczych od realizacji szkolenia.

5. W ramach zapłaty za Szkolenie, każdemu Uczestnikowi przysługują następujące świadczenia:

- udział w Szkoleniu w części teoretycznej i praktycznej (według programu szkolenia)

- wyżywienie podczas zajęć (obiad w standardzie Fabryki Rigips)

- certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu

6. OD DNIA 1.06.2016 opłata za Szkolenie wynosi 100 zł netto (słownie: sto złotych, 00/100) za każdego uczestnika.

7. Wszelkie materiały szkoleniowe przekazane Uczestnikowi podczas Szkolenia podlegają ochronie własności intelektualnej.

8. Uczestnik przystępując do Szkolenia zobowiązuje się do aktywnego uczestnictwa w każdej części programu Szkolenia, posiadania niezbędnej odzieży BHP (szczególnie: obuwie BHP) i przestrzegania przepisów bezpieczeństwa. Odstępstwo od tego upoważnia Organizatora do niedopuszczenia do szkolenia i niewydania certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w Szkoleniu.

9. W czasie całego przebiegu Szkolenia oraz obecności na terenie Fabryki Rigips obowiązuje CAŁKOWITY zakaz wykonywania zdjęć oraz innej formy rejestracji przebiegu szkolenia czy obiektów.

10. Na zakończenie Szkolenia Uczestnik rozwiązuje test potwierdzający jego wiedzę teoretyczną i specjalizację oraz kwestionariusz z zakresu przebiegu szkolenia.

11. Uczestnictwo w Szkoleniu Uczestnik potwierdzi poprzez złożenie podpisu na odpowiedniej liście obecności.

12. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić Organizatorowi mailowo na adres AkademiaRigips@saint-gobain.com.

13. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia Szkolenia Zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonej opłaty w całości. Uczestnik szkolenia i Zamawiający przyjmują do wiadomości i wyrażają zgodę na to, że w przypadku rezygnacji ze szkolenia przez Uczestnika później niż na 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, lub nie wzięcia udziału w szkoleniu, Organizator zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia – opłaty za Szkolenie.

14. W przypadku odwołania przez Organizatora terminu szkolenia i zaproponowania Uczestnikowi innego terminu, który okaże się dla niego niedogodny, Zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonej opłaty w całości.

15. Szkolenie odbywa się jedynie w przypadku zebrania właściwej liczby uczestników. Odbywa się ono w grupach do 15 osób, jednak nie mniejszych niż 10 osób.

VI. Inne

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Szkolenia Zamawiający lub Uczestnik może składać w formie pisemnej w ciągu 30 dni od dnia zakończenia Szkolenia. 

2. Każda reklamacja rozpatrywana będzie w ciągu 14 dni od daty jej wpłynięcia.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy w danych zawartych w certyfikatach oraz na fakturach, jeśli wynikają one z błędnych danych przekazanych przez Zamawiającego i/lub Uczestnika.

5. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez stronę trzecią (w szczególności hotel, firmę dostarczającą posiłki) będą przekazane przez Organizatora odpowiednio usługodawcy, a odpowiedzialność Organizatora w takim przypadku ogranicza się do przekazania reklamacji podwykonawcy i poinformowania o tym fakcie Zamawiającego.

6. Zarówno Zamawiający, jak i Uczestnik przystępujący do Szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora oraz podwykonawców świadczących swoje usługi w ramach Szkolenia (np. hotel) na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych wyłącznie w celach marketingowych, przeprowadzenia Szkolenia, oraz w celach komunikacji z Uczestnikiem i Zamawiającym. Uczestnik i Zamawiający w każdym momencie ma dostęp do swoich danych osobowych, przysługuje mu prawo wglądu w dane, prawo do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania, jak i sprzeciwu wobec ich przetwarzania, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez innych Uczestników.

8. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie szkolenia mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

 

VII. Ogólny Program Szkolenia

DZIEŃ 1

09.30 - Przywitanie gości i rejestracja

10.00 - Rozpoczęcie zajęć - wykład teoretyczny

12.30 - obiad

13.00 - kontynuacja części teoretycznej

14.00 - rozpoczęcie części praktycznej

18.00 - zakończenie

DZIEŃ 2

09.00 - kontynuacja części praktycznej

12.30 - obiad

15.00 - podsumowanie, rozdanie dyplomów, zakończenie